Naujienos

Nuotrauka paimta iš Europos Tarybos puslapio

Sausio 22 d. Europos Tarybos Ministrų komitetas priėmė Strateginį romų ir klajoklių įtraukties 2020–2025 metų veiksmų planą, skirtą kovoti su diskriminacija nukreipta prieš romus ir klajoklius bei skatinti lygybę.

Šis planas taip pat skatins demokratinį dalyvavimą, visuomenės pasitikėjimą bei rems galimybes naudotis visa apimančiu kokybišku švietimu ir mokymu.

Daugelis iš 10–12 milijonų romų ir klajoklių Europoje gyvena skurde ir atskirtyje. Dažni diskriminaciniai veiksmai, nukreipti prieš romus, taip pat sustiprina jų ekonominį ir socialinį nepriteklių. Ši nelygybė išlieka, nepaisant nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygiu vykdomų pastangų kovoti su prieš romus nukreiptais išankstiniais nusistatymais, diskriminacija ir neapykantos nusikaltimais bei toliau nagrinėti jų įtrauktį.

Naujasis planas siekia stiprinti pažangą, padarytą įgyvendinant Europos Tarybos romų ir klajoklių įtraukties teminį veiksmų planą (2016–2019 m.), kuriame inovatyviomis priemonėmis buvo kovojama su išankstiniu nusistatymu, diskriminacija ir nusikaltimais nukreiptais prieš romus.

Nepaisant tam tikros pažangos, romai ir klajokliai Europoje ir toliau kenčia dėl diskriminacijos (angl. anti-gypsyism), kuri pripažįstama specifine rasizmo forma, kuriai įtakos turi išankstiniai nusistatymai ir stereotipai. Tai patvirtina Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Tarybos stebėsenos veiklos sprendimai, įskaitant Europos Komisijos prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI), Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos patariamojo komiteto ir Europos Komisijos Socialinių teisių komiteto pateiktas išvadas.

„Man kelia nerimą tai, kad romai ir klajokliai vis dar kenčia nuo įvairių diskriminacijos formų, įskaitant atskirtį mokykloje, neapykantos kurstomas kalbas ir smurtą daugelyje valstybių narių“, – sakė generalinė sekretorė Marija Pejčinović Burić. „Vis dėlto mane drąsina dėmesys šiam naujam planui, nes juo siekiama užtikrinti veiksmingą pačių romų ir klajoklių dalyvavimą priimant sprendimus. Taip pat turėtų būti patobulintas romų įtraukties nacionaliniu ir vietos lygmeniu strategijų įgyvendinimas švietimo ir vietos politikoje“.

Naujasis veiksmų planas bus grindžiamas šiais pagrindiniais principais:

 • žmogaus teisėmis grindžiamas požiūris, išskirtinai pabrėžiant nediskriminavimo principą;
 • pagarba įstatymui;
 • pagarbai skirtingumui ir įvairovei;
 • efektyvus, kaip visateisių visuomenės narių dalyvavimas;
 • moterų ir vyrų lygybė;
 • romų ir klajoklių dalyvavimas, priimant visus juos paveikiančius sprendimus tiek individualiu, tiek kolektyviniu lygmeniu, per jiems atstovaujančias organizacijas.

Plano tikslai:

 • Padidėjęs romų ir klajoklių dalyvavimas viešajame ir politiniame gyvenime vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu;
 • Didesni vietos valdžios gebėjimai įsisavinti nacionalinį ir tarptautinį finansavimą, ypač ES fondus, siekiant remti romų įtraukties strategijas;
 • Teisinio dokumento, skirto visapusiškam požiūriui į neapykantos kalbą, kovojant už žmogaus teises, sukūrimas;
 • Didesnis visuomenės informavimas apie romus ir klajoklius, vykdant sąmoningumo ugdymo veiklą;
 • Kliūčių pašalinimas Nacionaliniu ir mokyklų lygmeniu, siekiant gauti vienodą kokybišką išsilavinimą;
 • Mokytojų gebėjimų stiprinimas, dirbant daugiakultūrinėje aplinkoje ir pritaikant inkliuzinius mokymo metodus; Romų ir klajoklių istorijos ir romų holokausto įtraukimas į mokyklų programas ir vadovėlius, taip pat parengiant šios srities specialistus ir mokytojus.

Ministrų komitetas bus reguliariai informuojamas apie plano įgyvendinimo pažangą. 2022 m. planuojama atlikti vidurio įgyvendinimo apžvalgą, o galutinis vertinimas planuojamas 2025 m.

Oficialiai veiksmų planas bus pradėtas per 1-ąjį kovos su diskriminacija, įvairovės ir įtraukties iniciatyvinio komiteto (CDADI) posėdį Europos Taryboje, Strasbūre, 2020 m. balandžio 6-8 d.

Šaltinis: https://www.coe.int