Naujienos

Sausio 22- 23 d. Anykščiuose vyko seminaras apie romų švietimą „Romų vaikai ir paaugliai Lietuvos švietimo sistemoje: esama situacija ir pokyčių galimybės“.

2020 metais baigiasi Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų planas. Nuo 2021 metų turėsime priimti naują integracijos dokumentą ir aiškiai apibrėžti tikslus švietimo srityje. Pagrindinis siekis – užtikrinti, kad romų vaikai gautų pagrindinį išsilavinimą.

Atsižvelgiant į seminaro tikslą, dalyvius kvietėme diskutuoti ir aptarti, kokių priemonių galėtume imtis, kad romų moksleivių dalyvavimas švietimo sistemoje būtų kuo sėkmingesnis.

Seminare dalyvavę mokyklų vadovai, mokytojai ir socialiniai pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai dalinosi savo patirtimi, sėkmės istorijomis, iššūkiais ir įžvalgomis apie romų moksleiviams kylančius sunkumus, galimas mokyklos nelankymo priežastis, aptarė mokinių ir mokytojų poreikius, siūlė sprendimus.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovės dalinosi informacija apie naujos finansinės perspektyvos 2021 – 2027 m. planavimą, prioritetines sritis. Nacionalinės švietimo agentūros atstovės pristatė pagalbos mokykloje teisinį reglamentavimą, darbo principus, pasidalino informacija apie projektus, naujus metodus, siūlė galimus sprendimus.

Nevyriausybinių organizacijų atstovai dalinosi patirtimi, teikiant vaikams ir jaunuoliams neformalaus ugdymo veiklas, pristatė savo darbo principus, veiksmingas motyvacijos kėlimo priemones, išsakė poreikį bendradarbiauti ir bendruomenėje kurti efektyvų pagalbos mokiniui tinklą.

Dėkojam seminaro dalyviams už aktyvų įsitraukimą į diskusijas, dalinimąsi patirtimis, įžvalgas, teiktus pasiūlymus ir prasmingus darbus!

Seminaras organizuojamas įgyvendinat projektą ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis (III dalis)“