Europos komisija

Europos Komisija

Europos Komisija yra Europos Sąjungos vykdomoji institucija. Ji priima sprendimus dėl Europos Sąjungos politinės ir strateginės krypties. 28 Komisijos narių grupė sudaro politinę Komisijos vadovybę. Atskiri Komisijos nariai atsako už konkrečias politikos sritis. Įgyvendinti šią politiką turi atsakingi padaliniai – generaliniai direktoratai

2011 m. Europos Komisija priėmė Europos Sąjungos komunikatą dėl Nacionalinių romų integracijos strategijų, didžiausią dėmesį skiriant švietimo, įdarbinimo, sveikatos priežiūros ir būsto klausimams. 2011 m. gegužę Europos Sąjungos valstybės narės įsipareigojo skatinti romų įtraukimą (EPSCO Council conclusions on an EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020), o 2011 m. birželį buvo patvirtinta pirmininkaujančios valstybės narės ataskaita dėl romų įtraukties (June 2011 Conclusions). 

Komunikatas pakvietė visas valstybes nares pateikti Europos Komisijai savo romų įtraukties strategijas arba platesnės įtraukties strategijas, kuriose figūruoja romai. Pagrindinė atsakomybė ir kompetencijos, siekiant pagerinti visų neintegruotų grupių, įskaitant romus, situaciją tenka valstybėms narėms.

Nacionaliniai kontaktiniai centrai  buvo įsteigti kiekvienoje šalyje romų integracijos strategijoms įgyvendinti.

Europos Komisija įvertino šias nacionalines strategijas ir 2012 gegužę paskelbė savo išvadas Komunikate (National Roma Integration Strategies: a first step in the implementation of the EU Framework) ir Komisijos tarnybų darbiniame dokumente (Staff working document). Vertinimas apžvelgė pagrindines švietimo, užimtumo, sveikatos priežiūros ir būsto sritis. 2014-ųjų m. pranešimas apžvelgia bendrą pažangą visose pagrindinėse srityse.

Komunikatas  dėl ES teisės aktų vykdymo (kliūtys ir pažanga)  įgyvendinant nacionalines romų integracijos stategijas 2015 m.

2016 m. Komunikatas  dėl ES romų integracijos nacionalinių strategijų ir Tarybos rekomendacijų dėl veiksmingų romų integracijos priemonių valstybėse narėse) įgyvendinimo vertinimo.