Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija

Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija

Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija yra regioninė saugumo organizacija, vienijanti 57 Europos, Šiaurės Amerikos ir Centrinės Azijos valstybes bei 11 valstybių-partnerių. Jos būstinė yra Vienoje.

ESBO pagrindinį dėmesį skiria valstybių tarpusavio pasitikėjimo skatinimui, konfliktų prevencijai ir valdymui, demokratinėms reformoms, žmogaus teisių ir fundamentalių laisvių užtikrinimui, pilietinės visuomenės stiprinimui, laisvų ir demokratiškų rinkimų skatinimui.

ESBO pirmtakė yra 1973 m. Helsinkyje įsteigta Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencija, Šaltojo karo metais sukurta kaip dialogo tarp Rytų ir Vakarų platforma.

ESBO veikla remiasi visaapimančia saugumo koncepcija, kurią sudaro:

  • Politinė-karinė dimensija (konfliktų prevencija ir valdymas, ginklų kontrolė, pasitikėjimą skatinančios priemonės, sienų valdymas, kova su terorizmu);
  • Ekonominė-aplinkosauginė dimensija (ekonominio bendradarbiavimo skatinimas transporto, energetikos, aplinkosaugos, verslo bendradarbiavimo, investicijų plėtros ir kitose srityse);
  • Žmogiškoji dimensija (žmogaus teisių ir fundamentalių laisvių apsauga, pilietinės visuomenės stiprinimas, demokratinių institucijų plėtra, laisvi ir demokratiški rinkimai).

ESBO remia romų teises įgyvendinant su politiniu dalyvavimu, švietimu, apgyvendinimu, civiline metrikacija susijusius projektus, taip pat vykdant veiklas, nukreiptas prieš rasizmą ir diskriminaciją bei siekiančias apsaugoti  projektus politinio dalyvavimo, švietimo, būsto, civilinės metrikacijos, kova su rasizmu ir diskriminacija bei apsaugoti perkeltųjų asmenų teises.

Pagrindinis dokumentas, aptariantis ESBO veiklą, susijusią su romais, yra veiksmų planas dėl romų ir sinti situacijos gerinimo ESBO erdvėje.

http://www.osce.org/odihr/17554

ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras skiria kontaktinį asmenį romų ir sinti klausimams spręsti, kuris dirba su vietinėmis ir valstybinėmis institucijomis, pilietine visuomene ir tarptautinėmis organizacijomis siekiant skatinti lygias galimybes ir žmogaus teisių apsaugą visiems romams ir sinti.

http://www.osce.org/odihr

ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras leidžia įvairias publikacijas, susijusias su romų kultūra, istorija ir teisių apsauga:

http://www.osce.org/odihr/66139