Jungtinių Tautų Organizacija

Jungtinių Tautų Organizacija

Jungtinės Tautos (JT) buvo įkurtos 1945 m., pasibaigus Antrajam pasauliniam karui. Šiandien Jungtinių Tautų narėmis yra beveik visos pasaulio valstybės (šiuo metu – 193 valstybės). Pagrindinis Jungtinių Tautų darbą reglamentuojantis dokumentas – Jungtinių Tautų Chartija. Vadovaujantis Jungtinių Tautų Chartija yra įsteigti šeši pagrindiniai Jungtinių Tautų organai: Generalinė Asamblėja, Saugumo Taryba, Ekonominė ir socialinė taryba (ECOSOC), ir Sekretoriatas – yra įsikūrę pagrindinėje Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke, o Tarptautinis Teisingumo Teismas – Nyderlandų mieste Hagoje.

Jungtinių tautų struktūros ir veiklos, susiję su romais:

Jungtinių Tautų Regioninė darbo grupė romų klausimais

Jungtinių Tautų Regioninė darbo grupė romų klausimais, kuriai pirmininkauja JT žmogaus teisių biuras, įvairuiose šalyse dirba siekiant plėsti ir stiprinti romų ir klajoklių teises.  Tai daroma skatinant vyriausybių politikos romų įtraukties klausimais kūrimą, stiprinant romų (ypač – moterų) gebėjimus dalyvauti sprendimų priėmime vietos, nacionaliniu ir arptautiniu lygmenyse, taip pat siekiant nutraukti romų diskriminaciją.

JT žmogaus teisių biuras taip pat vadovauja pilietinės visuomenės grupei romų sveikatos klausimais, suteikia platformą romų aktyvistams įvertinti Jungtinių Tautų, Europos ir nacionalinę politiką šioje srityje.

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/UnitedNationsRegionalWGonRoma.aspx

Jungtinių Tautų Tautinių mažumų forumas

JT Tautinių mažumų forumas buvo sukurtas siekiant skatinti dialogą ir bendradarbiavimą klausimais, susijusiais su tautinėmis, etninėmis, religinėmis ar lingvistinėmis mažumomis. Forumas identifuokuoja ir analizuoja geriausias praktikas, iššūkius, iniciatyvas ir galimybes tolesniam Deklaracijos dėl asmenų, priklausančių tautinėms, etninėms, religinėms ar lingvistinėms mažumoms, įgyvendinimo. Forumas nagrinėja ir su romais susijusius klausimus.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/ForumIndex.aspx

Specialioji pranešėja mažumų klausimais Rita Izsák vadovauja forumo darbui, rengia metinius susitikimus ir praneša apie forumo rekomendacijas JT Žmogaus teisių tarybai. 2015 m. R. Izsák pristatė žmogaus teises ir romų situaciją pasalyje nagrinėjančią studiją:

http://imadr.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/A_HRC_29_24_E_Comprehensive-study-of-the-human-rights-situation-of-Roma-worldwide-with-a-particular-focus-on-the-phenomenon.pdf

Jungtinių Tautų Regioninės darbo grupės romų klausimais išleista publikacija „Jungtinių Tautų vaidmuo skatinant romų įtrauktį“:

http://www.europe.ohchr.org/Documents/Publications/RomaInclusion.pdf

JT aktyviai prisideda prie romų genocido minėjimo ir informacijos sklaidos:

http://www.un.org/en/holocaustremembrance/docs/pdf/chapter1.pdf