Tyrimai

Romų, gyvenančių Vilniaus miesto taboruose, sociologinis tyrimas

2001 m. atliktas sociologinis tyrimas buvo numatytas siekiant išsiaiškinti romų, gyvenančių Vilniaus miesto taboruose, socialines problemas, tokias kaip būsto neturėjimas, nedarbas, šeimų skurdas, romų bendruomenės narių adaptacija visuomeniniame gyvenime.

Skaityti plačiau


Tyrimas „Romai: situacijos apžvalga“

Šiame, 2005 m. T. Leončiko, „Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centro“ jaunesniojo mokslo darbuotojo, „Žmogaus teisių stebėjimo instituto“ eksperto atliktame tyrime yra analizuojama ir pateikiama Lietuvos romų situacija. Aptariami esminiai romų socialinės situacijos aspektai. Pateikiami kai kurie statistiniai duomenys apie Lietuvoje gyvenančius romus. Apžvelgiamos konkrečios socialinio gyvenimo sritys, kuriose romai susiduria su specifinėmis problemomis: švietimas, darbas, būstas, sveikatos priežiūra.

Skaityti plačiau 


„Romų švietimo iššūkiai“

2006 m. T. Leončiko parengtame tyrime analizuojama romų padėtis Lietuvos bendrojo lavinimo sistemoje, apžvelgiama bendra informacija apie romų švietimą, įvertinamas išsilavinimo lygis, lietuvių kalbos mokėjimas, pateikiama duomenų apie romų moksleivius. Išanalizavus švietimo politikos kontekstą ir praktikas, apžvelgiami teigiamos praktikos pavyzdžiai, kad būtų galima susidaryti išsamų vaizdą apie romų švietimo iniciatyvas. Taip pat identifikuojamos romų dalyvavimo švietimo sistemoje problemos.

Skaityti plačiau


„Romų ir darbdavių nuostatos dėl romų integracijos į darbo rinką“

2007 m. tyrimą atliko T. Leončikas, kuris susidėjo iš integracijos į darbo rinką priemonių apžvalgos, romų, dalyvavusių EQUAL projekto mokymo priemonėse, apklausos, ekspertų apklausos; anketinės darbdavių atstovų apklausos, diskusijų grupės su darbdavių atstovais dalių. Pagrindinis šio projekto tikslas – remiantis tyrimo duomenimis, numatyti romų įdarbinimui reikšmingas romų ir darbdavių nuostatas ir aktualius veiksnius, galinčius palengvinti romų integraciją į darbo rinką.

Skaityti plačiau


„Romų vaikų socializacijos ypatumai“

Šio, 2008 m. parengto mokslinio straipsnio-tyrimo tikslas – atskleisti vaikų, kilusių iš romų šeimų, socializacijos ypatumus. Straipsnyje aptariama pirminė romų vaikų socializacijos institucija – etninė šeima, analizuojamos socialinės ir edukacinės romų problemos, kurios turi įtakos romų vaikų socializacijai, atskleidžiami romų vaikų socializacijos mokykloje ypatumai.

Skaityti plačiau


„Romų padėties tyrimas: romai švietimo ir darbo rinkos sankirtoje“

2008 m. inicijuotą tyrimą atliko V. Beresnevičiūtė. Tyrimu siekiama išnagrinėti romų adaptacijos ir integracijos į Lietuvos visuomenės gyvenimą veiksnius bei atskleisti jaunų romų (iki 29 m.) sėkmingos socializacijos veiksnius. Šiems tikslams pasiekti buvo išsiaiškintos romų socialinės demografinės charakteristikos, vaikų mokymasis bendrojo lavinimo mokyklose ir su juo susijusios problemos, vertinama romų adaptacija ir integracija į Lietuvos visuomenės gyvenimą.

Skaityti plačiau 


„Mažumų politikos įgyvendinimas Europos Sąjungoje: romai (Lietuvos atvejis)“

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir  politikos mokslų instituto, Europos viešojo administravimo magistro programos II kurso studentė E. Urbonaitė 2008 m. parašė tyriamąjį magistro darbą. Šiame darbe nagrinėjama institucinės sąveikos svarba dvikryptės romų integracijos procese. Dvikryptė integracija suvokiama kaip valstybinių institucijų gebėjimas užtikrinti romams teikiamų paslaugų kokybę (teisės dalyvauti ekonominiame, socialiniame, kultūriniame ir politiniame šalies gyvenime) ir romų iniciatyvos įsitraukti į visuomenę, nelaužant nustatytų normų (pvz.: teisėsaugos, išsilavinimo srityse). Taip pat vertinamas trečiųjų, tarpinių, institucijų daromas poveikis politikos įgyvendinimui, kadangi šios institucijos neretai tampa procesą lengvinančiu ir spartinančiu veiksniu.

Skaityti plačiau


„Romų ir klajoklių gyvenamojo būsto sąlygos“

2009 m. atliktame tyrime pristatoma informacija apie Lietuvoje gyvenančių romų tautybės asmenų gyvenimo sąlygas bei būstą. Tyrimo metu buvo darytos apklausos šiuo klausimu, dėmesį skiriant privačiam būstui ir socialiniam būstui. Analizuojama, su kokiomis pagrindinėmis būsto ir apgyvendinimo problemomis susidūria romai Lietuvoje.

Skaityti plačiau


„Liaudiškojo pamaldumo formos ir jų ugdymo perspektyvos Vilniaus romų katalikų bendruomenėje“

2009 m. Vilniaus pedagoginio universiteto, istorijos fakulteto, tikybos katedros studentės  R. Bogdanovič parašytame magistriniame darbe tyrinėjama Lietuvos romų religija ir tikėjimas. Moksliniame darbe atskleidžiami Vilniaus katalikų romų bendruomenės liaudiškojo pamaldumo esminiai bruožai, jie detaliai išanalizuoti, aprašyti.

Skaityti plačiau


Tyrimas dėl romų vaikų ir jaunimo mokyklos nelankymo

2010 m. V. Petrušauskaitė pateikė tyrimą dėl romų vaikų ir jaunimo mokyklos nelankymo bei ankstyvo jos metimo. Jame analizuojama, kokią įtaką daro ir veiksnius sukelia mokymosi nutraukimas tolimesniam romų jaunimo gyvenimui, kaip tai veikia jų integravimąsi į visuomenę, darbo paieškas. Ankstyvas mokyklos metimas romų jaunimo tarpe yra viena pagrindinių romų bendruomenės Lietuvoje problemų.

Skaityti plačiau


„Romų vaikai švietimo sistemoje: Vilniaus ir Ukmergės savivaldybių atvejai“

2012 m. leidinyje pristatomi palyginamojo romų vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje tyrimo, atlikto Vilniaus miesto ir Ukmergės rajono savivaldybėse, rezultatai. Tyrime buvo siekiama apžvelgti regioninius romų vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje skirtumus bei įvertinti vietinio švietimo lauko įtaką vaikų galimybėms likti ugdymo sistemoje. Pagrindinis dėmesys darbe skiriamas valstybės įnašui į romų vaikų gerovės kūrimą, vertinant švietimo pagalbos ir socialinių paslaugų poreikį bei šių paslaugų teikimo galimybes.

Skaityti plačiau


Dėl romų tautybės vaikų teisės į mokslą užtikrinimo

2014 m. atlikto tyrimo tikslas buvo romų tautybės vaikai, besimokantys specialiosiose mokyklose (jų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimas). Tyrimu siekta išsiaiškinti specialiojo ugdymo įstaigose besimokančių romų tautybės vaikų skaičių, jų specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, teisės į mokslą įgyvendinimo problemas bei trūkumus, kitą informaciją, susijusią su šios tautybės vaikų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimu.

Skaityti plačiau


Tyrimas dėl mokytojų padėjėjų darbo efektyvumo mokyklose, kuriose mokosi romų vaikai

2014 m. lygių galimybių kontrolierė pradėjo tyrimą savo iniciatyva dėl mokytojų padėjėjų darbo efektyvumo mokyklose, kur mokosi romų vaikai, siekiant mažinti ten besimokančių vaikų socialinę atskirtį. Tyrimo metu buvo apklausta 30 savivaldybių, nustatyta kiek romų tautybės vaikų mokosi savivaldybių įsteigtose bendrojo lavinimo ir specialiose mokyklose. Po kiek romų vaikų mokosi vienoje klasėje, kiek pradinėse klasėse, vidurinėse mokyklose/gimnazijose, ar praktikoje būta atvejų, kuomet romų vaikams buvo skirtas privalomas priešmokyklinis ugdymas.

Skaityti plačiau


Romų tautinės mažumos padėties ir integracijos vertinimo tyrimas

Šiame, 2014 m. atliktame tyrime aptariami Lietuvos romų demografiniai bruožai, Lietuvos romų integracijos programos ir pažanga, dalyvavimas švietimo sistemoje, išskiriant amžiaus grupes bei suaugusiųjų švietimą, analizuojamas dalyvavimas darbo rinkoje, dalyvavimas sveikatos apsaugos sistemoje, teisės į būstą užtikrinimas.

Skaityti plačiau


Studija „(Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė“

2015 m. pristatytas leidinys – tai atskira V. Petrušauskaitės studija, skirta socialinės reprodukcijos raiškos Lietuvos  švietimo sistemoje analizei, tiriant ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš ugdymo priežastis ir procesą  Vilniaus mieste. Atliktame tyrime reiškinys buvo analizuojamas keliais lygmenimis. Makrolygnieniu  (visuomenės), buvo analizuojami skirtingų romų etninės grupės kartų išsilavinimo rodikliai ir jų kaita 2001-2011 metais. Mikrolygmeniu (individualus) buvo stebimas ankstyvo pasitraukimo iš ugdymo  procesinis pobūdis, analizuojant Kirtimuose gyvenančių romų vaikų pirmųjų dvejų metų dalyvavimo  ugdyme patirtis. Mezolygmeniu (švietimo laukas) lygiu vaikų ankstyvas pasitraukimas iš  ugdymo  analizuotas kaip procesas socialinėje erdvėje, t. y. kaip vaikų veiksenos strategija, formuojama tarpasmeninio santykio su kitais ugdymo procese dalyvaujančiais veikėjais (tėvais, mokytojais, vaiko teisių priežiūros institucijų darbuotojais ir kt.).

Skaityti plačiau


Sociologinio tyrimo „Romų tautybės asmenų padėtis lyginant su kitais šales gyventojais“ ataskaita

2015 m. pristatyto sociologinio tyrimo  tikslas: surinkti reprezentatyvius duomenis apie romų tautybės asmenų padėtį pagal rodiklius, nurodytus Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 metų veiksmų plano ir palyginti su bendru šalies gyventojų vidurkiu pagal Lietuvos statistikos departamento metinio pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenis. Tokiu būdu šiame tyrime surinkti trūkstami duomenys apie romų gyventojų namų ūkio sąlygas, finansinę padėtį, įgyto išsilavinimo lygį, ekonominį aktyvumą ir pragyvenimo sąlygas, ir sveikatos būklę. Tyrimo ataskaitoje pateikti romų reprezentatyvios sociologinės apklausos duomenys ir apibendrinti, lyginant su bendru šalies gyventojų vidurkiu.

Skaityti plačiau


„Metodinės rekomendacijos įdarbinimo specialistams“

Šis, 2017 m. leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės“. Projektu siekiama sukurti romų įtraukimo į darbo rinką ir dalyvavimo visuomenėje priemonių kompleksą, kuris padėtų romams ne tik įsidarbinti, bet ir išsilaikyti darbo vietoje. Tikslui pasiekti buvo sukurtas individualių paslaugų romams teikimo modelis, pagal kurį buvo apmokyti specialistai ir praktikoje išbandomas individualizuotų paslaugų teikimas. Įgytos žinios apibendrintos romų integravimo į darbo rinką metodikoje, kurią sudaro trys dalys: „Metodinės rekomendacijos įdarbinimo specialistams“, „Mokymų programa specialistams“ ir „Socialinių įgūdžių lavinimo programa“. Šiais metodiniais leidiniais yra siekiama susisteminti teorines žinias ir projekto metu išbandytus praktinius sprendimus. Rengiant metodiką buvo bendradarbiaujama su užsienio partneriais, dirbančiais romų ir kitų socialiai pažeidžiamų grupių integravimo į darbo rinką srityje.

Skaityti plačiau


Tyrimo tikslas – parengti Lietuvos romų dalyvavimo švietimo sistemoje studiją, kuri suteiks daugiau išsamios informacijos apie nacionaliniame bei tarptautiniame lygmenyse esančias bei siūlomas romų integracijos į švietimo sistemą priemones ir praktines galimybes įtraukti romus į mokymo procesą.

Skaityti plačiau