Tyrimai

Tyrimas „Romų tautybės asmenų padėtis 2020“

Apklausa „Romų tautybės asmenų padėtis 2020” buvo atlikta Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsakymu, įgyvendinant Europos sąjungos finansuojamą projektą „Vietinės omų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“. Tyrimo tikslas surinkti reikiamus duomenis pagal Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 m. veiksmų plane, 3 priede numatytus romų integracijos progreso (rezultato) vertinimo kriterijus. Ši apklausa yra 2015 m.  atliktos romų tautybės asmenų apklausos tęsinys.

2020 m. apklausa buvo vykdoma sausio 27 – kovo 13 dienomis, apklausą vykdant aštuoniolikoje Lietuvos vietovių, esančių aštuoniuose apskrityse (apklausa nebuvo vykdoma Telšių ir Alytaus apskrityse). Tyrime apklausti 102 namų ūkiai (2015 m. – 110) ir daugumoje atvejų – visi šiuose namų ūkiuose gyvenantys asmenys. Iš viso surinkta informacija apie 431 romų tautybės asmenį (2015 m. – 521), iš jų vyrų – 45 proc., moterų – 55 procentai.  Vykdant respondentų atranką iš viso buvo pasiekti 187 romų namų ūkių atstovai, iš jų apklausti 102 namų ūkiai (bendras response rate 55 proc.). Apklausą  vykdė VšĮ Diversity Development Group suformuota komandapenki apklausėjai ir vienas tyrimo koordinatorius. Apklausa buvo vykdoma gyvai, apklausėjams susitinkant su respondentais jų namuose arba kitoje jiems patogioje vietoje (mokykloje, kavinėje, vaikų dienos centre).  Apklausa viename namų ūkyje užtrukdavo nuo 20 minučių iki 2 valandų (priklausomai nuo namų ūkio narių skaičiaus, kontakto su tyrimo dalyviais).

Tyrimas atiktas įgyvendinat projektą ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis (3 dalis)“. Projekto kodas 856060 (Call: REC-RDIS-NRCP-AG-2018)

Projektą remia Europos Sąjunga.

Skaityti plačiau

Apklausa apie nepraneštus romų diskriminacijos atvejus

Šioje ataskaitoje pateikiamos internetinės apklausos apie nepraneštus romų diskriminacijos atvejus išvados.

Nuo 2018 m. spalio mėn. iki 2019 m. sausio mėn. ERIO organizacija vykdė internetinę apklausą, siekdami surinkti duomenis apie romų bendruomenės narių diskriminacines patirtis. Klausimyną sudarė 25 klausimai, kurie buvo išplatinti ERIO organizacijos socialinės žiniasklaidos profililiuose: „Facebook“ ir „Twitter“  ir elektroniniais laiškais ERIO organizacijos kontaktams. Apklausa buvo parengta anglų, romanų, bulgarų, ispanų ir prancūzų kalbomis ir buvo išsiųsta daugiau nei 300 romų, gyvenančių ES ir už jos ribų. Apklausoje dalyvavo 105 asmenys iš 13 ES valstybių narių: Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Suomijos, Graikijos, Vengrijos, Airijos, Italijos, Nyderlandų, Portugalijos, Rumunijos, Ispanijos ir JK. 10 atsakymų pateikė 6 šalys kandidatės ir kaimyninės šalys (Moldova, Juodkalnija, Šiaurės Makedonijos Respublika, Serbija, Turkija ir Kosovas).

Skaityti plačiau

Tikslinės grupės vaikų skiepijimo apimčių tyrimo duomenų analizė

Tyrimo tikslas – įvertinti romų vaikų ir pabėgėlių iki 18 metų paskiepytų nuo tuberkuliozės, hepatito B, pneumokokinės infekcijos, tymų, epideminio parotito, raudonukės, difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo Haemophilus influenzae skiepijimo aprėptis.

Tyrimas atliktas: Užkrečiamų ligo ir AIDS centro, 2018, Vilnius

Skaityti plačiau

Romai pagrindinėje mokykloje: tarp selektyvios izoliacijos ir visiškos niveliacijos

Straipsnyje pristatomas romų etninės grupės mokinių tapatumo mokyklos bendruomenei suvokimas ir raiška pagrindinės mokyklos kontekste. Svarstoma, kas yra tas romas mokinys pagrindinėje mokykloje? Ar tai, ką jis šiandien patiria mokykloje, turėtume manyti esant problema, ar per ilgą laiką pasiekto rezultato sėkme? Koks tapatumas formuojasi mokyklos bendruomenėje ir kokią įtaką daro elgesiui mokykloje? Ar galime šį procesą kontroliuoti ir ar turime tai daryti? Siekiant išsiaiškinti, kaip romai suvokia savo grupę, savo tapatumą, santykį su kita – mokyklos kultūra – ir to suvokimo raišką, pasitelktas etnografinis tyrimas. Mokiniai stebėti jų kasdienėje mokymosi ir bendravimo erdvėje – mokykloje.

Skaityti plačiau

Romų, gyvenančių Vilniaus miesto taboruose, sociologinis tyrimas

2001 m. atliktas sociologinis tyrimas buvo numatytas siekiant išsiaiškinti romų, gyvenančių Vilniaus miesto taboruose, socialines problemas, tokias kaip būsto neturėjimas, nedarbas, šeimų skurdas, romų bendruomenės narių adaptacija visuomeniniame gyvenime.

Skaityti plačiau


Tyrimas „Romai: situacijos apžvalga“

Šiame, 2005 m. T. Leončiko, „Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centro“ jaunesniojo mokslo darbuotojo, „Žmogaus teisių stebėjimo instituto“ eksperto atliktame tyrime yra analizuojama ir pateikiama Lietuvos romų situacija. Aptariami esminiai romų socialinės situacijos aspektai. Pateikiami kai kurie statistiniai duomenys apie Lietuvoje gyvenančius romus. Apžvelgiamos konkrečios socialinio gyvenimo sritys, kuriose romai susiduria su specifinėmis problemomis: švietimas, darbas, būstas, sveikatos priežiūra.

Skaityti plačiau 


Romų švietimo iššūkiai

2006 m. T. Leončiko parengtame tyrime analizuojama romų padėtis Lietuvos bendrojo lavinimo sistemoje, apžvelgiama bendra informacija apie romų švietimą, įvertinamas išsilavinimo lygis, lietuvių kalbos mokėjimas, pateikiama duomenų apie romų moksleivius. Išanalizavus švietimo politikos kontekstą ir praktikas, apžvelgiami teigiamos praktikos pavyzdžiai, kad būtų galima susidaryti išsamų vaizdą apie romų švietimo iniciatyvas. Taip pat identifikuojamos romų dalyvavimo švietimo sistemoje problemos.

Skaityti plačiau


Romų ir darbdavių nuostatos dėl romų integracijos į darbo rinką

2007 m. tyrimą atliko T. Leončikas, kuris susidėjo iš integracijos į darbo rinką priemonių apžvalgos, romų, dalyvavusių EQUAL projekto mokymo priemonėse, apklausos, ekspertų apklausos; anketinės darbdavių atstovų apklausos, diskusijų grupės su darbdavių atstovais dalių. Pagrindinis šio projekto tikslas – remiantis tyrimo duomenimis, numatyti romų įdarbinimui reikšmingas romų ir darbdavių nuostatas ir aktualius veiksnius, galinčius palengvinti romų integraciją į darbo rinką.

Skaityti plačiau


„Romų vaikų socializacijos ypatumai“

Šio, 2008 m. parengto mokslinio straipsnio-tyrimo tikslas – atskleisti vaikų, kilusių iš romų šeimų, socializacijos ypatumus. Straipsnyje aptariama pirminė romų vaikų socializacijos institucija – etninė šeima, analizuojamos socialinės ir edukacinės romų problemos, kurios turi įtakos romų vaikų socializacijai, atskleidžiami romų vaikų socializacijos mokykloje ypatumai.

Skaityti plačiau


„Romų padėties tyrimas: romai švietimo ir darbo rinkos sankirtoje“

2008 m. inicijuotą tyrimą atliko V. Beresnevičiūtė. Tyrimu siekiama išnagrinėti romų adaptacijos ir integracijos į Lietuvos visuomenės gyvenimą veiksnius bei atskleisti jaunų romų (iki 29 m.) sėkmingos socializacijos veiksnius. Šiems tikslams pasiekti buvo išsiaiškintos romų socialinės demografinės charakteristikos, vaikų mokymasis bendrojo lavinimo mokyklose ir su juo susijusios problemos, vertinama romų adaptacija ir integracija į Lietuvos visuomenės gyvenimą.

Skaityti plačiau 


„Mažumų politikos įgyvendinimas Europos Sąjungoje: romai (Lietuvos atvejis)“

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir  politikos mokslų instituto, Europos viešojo administravimo magistro programos II kurso studentė E. Urbonaitė 2008 m. parašė tyriamąjį magistro darbą. Šiame darbe nagrinėjama institucinės sąveikos svarba dvikryptės romų integracijos procese. Dvikryptė integracija suvokiama kaip valstybinių institucijų gebėjimas užtikrinti romams teikiamų paslaugų kokybę (teisės dalyvauti ekonominiame, socialiniame, kultūriniame ir politiniame šalies gyvenime) ir romų iniciatyvos įsitraukti į visuomenę, nelaužant nustatytų normų (pvz.: teisėsaugos, išsilavinimo srityse). Taip pat vertinamas trečiųjų, tarpinių, institucijų daromas poveikis politikos įgyvendinimui, kadangi šios institucijos neretai tampa procesą lengvinančiu ir spartinančiu veiksniu.

Skaityti plačiau


„Romų ir klajoklių gyvenamojo būsto sąlygos“

2009 m. atliktame tyrime pristatoma informacija apie Lietuvoje gyvenančių romų tautybės asmenų gyvenimo sąlygas bei būstą. Tyrimo metu buvo darytos apklausos šiuo klausimu, dėmesį skiriant privačiam būstui ir socialiniam būstui. Analizuojama, su kokiomis pagrindinėmis būsto ir apgyvendinimo problemomis susidūria romai Lietuvoje.

Skaityti plačiau


„Liaudiškojo pamaldumo formos ir jų ugdymo perspektyvos Vilniaus romų katalikų bendruomenėje“

2009 m. Vilniaus pedagoginio universiteto, istorijos fakulteto, tikybos katedros studentės  R. Bogdanovič parašytame magistriniame darbe tyrinėjama Lietuvos romų religija ir tikėjimas. Moksliniame darbe atskleidžiami Vilniaus katalikų romų bendruomenės liaudiškojo pamaldumo esminiai bruožai, jie detaliai išanalizuoti, aprašyti.

Skaityti plačiau


Tyrimas dėl romų vaikų ir jaunimo mokyklos nelankymo

2010 m. V. Petrušauskaitė pateikė tyrimą dėl romų vaikų ir jaunimo mokyklos nelankymo bei ankstyvo jos metimo. Jame analizuojama, kokią įtaką daro ir veiksnius sukelia mokymosi nutraukimas tolimesniam romų jaunimo gyvenimui, kaip tai veikia jų integravimąsi į visuomenę, darbo paieškas. Ankstyvas mokyklos metimas romų jaunimo tarpe yra viena pagrindinių romų bendruomenės Lietuvoje problemų.

Skaityti plačiau


„Romų vaikai švietimo sistemoje: Vilniaus ir Ukmergės savivaldybių atvejai“

2012 m. leidinyje pristatomi palyginamojo romų vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje tyrimo, atlikto Vilniaus miesto ir Ukmergės rajono savivaldybėse, rezultatai. Tyrime buvo siekiama apžvelgti regioninius romų vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje skirtumus bei įvertinti vietinio švietimo lauko įtaką vaikų galimybėms likti ugdymo sistemoje. Pagrindinis dėmesys darbe skiriamas valstybės įnašui į romų vaikų gerovės kūrimą, vertinant švietimo pagalbos ir socialinių paslaugų poreikį bei šių paslaugų teikimo galimybes.

Skaityti plačiau


Dėl romų tautybės vaikų teisės į mokslą užtikrinimo

2014 m. atlikto tyrimo tikslas buvo romų tautybės vaikai, besimokantys specialiosiose mokyklose (jų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimas). Tyrimu siekta išsiaiškinti specialiojo ugdymo įstaigose besimokančių romų tautybės vaikų skaičių, jų specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, teisės į mokslą įgyvendinimo problemas bei trūkumus, kitą informaciją, susijusią su šios tautybės vaikų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimu.

Skaityti plačiau


Tyrimas dėl mokytojų padėjėjų darbo efektyvumo mokyklose, kuriose mokosi romų vaikai

2014 m. lygių galimybių kontrolierė pradėjo tyrimą savo iniciatyva dėl mokytojų padėjėjų darbo efektyvumo mokyklose, kur mokosi romų vaikai, siekiant mažinti ten besimokančių vaikų socialinę atskirtį. Tyrimo metu buvo apklausta 30 savivaldybių, nustatyta kiek romų tautybės vaikų mokosi savivaldybių įsteigtose bendrojo lavinimo ir specialiose mokyklose. Po kiek romų vaikų mokosi vienoje klasėje, kiek pradinėse klasėse, vidurinėse mokyklose/gimnazijose, ar praktikoje būta atvejų, kuomet romų vaikams buvo skirtas privalomas priešmokyklinis ugdymas.

Skaityti plačiau


Romų tautinės mažumos padėties ir integracijos vertinimo tyrimas

Šiame, 2014 m. atliktame tyrime aptariami Lietuvos romų demografiniai bruožai, Lietuvos romų integracijos programos ir pažanga, dalyvavimas švietimo sistemoje, išskiriant amžiaus grupes bei suaugusiųjų švietimą, analizuojamas dalyvavimas darbo rinkoje, dalyvavimas sveikatos apsaugos sistemoje, teisės į būstą užtikrinimas.

Skaityti plačiau


Studija „(Ne)lygios galimybės švietime: ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus mieste analizė“

2015 m. pristatytas leidinys – tai atskira V. Petrušauskaitės studija, skirta socialinės reprodukcijos raiškos Lietuvos  švietimo sistemoje analizei, tiriant ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš ugdymo priežastis ir procesą  Vilniaus mieste. Atliktame tyrime reiškinys buvo analizuojamas keliais lygmenimis. Makrolygnieniu  (visuomenės), buvo analizuojami skirtingų romų etninės grupės kartų išsilavinimo rodikliai ir jų kaita 2001-2011 metais. Mikrolygmeniu (individualus) buvo stebimas ankstyvo pasitraukimo iš ugdymo  procesinis pobūdis, analizuojant Kirtimuose gyvenančių romų vaikų pirmųjų dvejų metų dalyvavimo  ugdyme patirtis. Mezolygmeniu (švietimo laukas) lygiu vaikų ankstyvas pasitraukimas iš  ugdymo  analizuotas kaip procesas socialinėje erdvėje, t. y. kaip vaikų veiksenos strategija, formuojama tarpasmeninio santykio su kitais ugdymo procese dalyvaujančiais veikėjais (tėvais, mokytojais, vaiko teisių priežiūros institucijų darbuotojais ir kt.).

Skaityti plačiau


Sociologinio tyrimo „Romų tautybės asmenų padėtis lyginant su kitais šales gyventojais“ ataskaita

2015 m. pristatyto sociologinio tyrimo  tikslas: surinkti reprezentatyvius duomenis apie romų tautybės asmenų padėtį pagal rodiklius, nurodytus Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 metų veiksmų plano ir palyginti su bendru šalies gyventojų vidurkiu pagal Lietuvos statistikos departamento metinio pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenis. Tokiu būdu šiame tyrime surinkti trūkstami duomenys apie romų gyventojų namų ūkio sąlygas, finansinę padėtį, įgyto išsilavinimo lygį, ekonominį aktyvumą ir pragyvenimo sąlygas, ir sveikatos būklę. Tyrimo ataskaitoje pateikti romų reprezentatyvios sociologinės apklausos duomenys ir apibendrinti, lyginant su bendru šalies gyventojų vidurkiu.

Skaityti plačiau


„Metodinės rekomendacijos įdarbinimo specialistams“

Šis, 2017 m. leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės“. Projektu siekiama sukurti romų įtraukimo į darbo rinką ir dalyvavimo visuomenėje priemonių kompleksą, kuris padėtų romams ne tik įsidarbinti, bet ir išsilaikyti darbo vietoje. Tikslui pasiekti buvo sukurtas individualių paslaugų romams teikimo modelis, pagal kurį buvo apmokyti specialistai ir praktikoje išbandomas individualizuotų paslaugų teikimas. Įgytos žinios apibendrintos romų integravimo į darbo rinką metodikoje, kurią sudaro trys dalys: „Metodinės rekomendacijos įdarbinimo specialistams“, „Mokymų programa specialistams“ ir „Socialinių įgūdžių lavinimo programa“. Šiais metodiniais leidiniais yra siekiama susisteminti teorines žinias ir projekto metu išbandytus praktinius sprendimus. Rengiant metodiką buvo bendradarbiaujama su užsienio partneriais, dirbančiais romų ir kitų socialiai pažeidžiamų grupių integravimo į darbo rinką srityje.

Skaityti plačiau


„Savivaldos ir romų bendradarbiavimo galimybių studija“

Romų bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimo įgyvendinant romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų planą galimybių studija parengta vykdant Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės užsakymą, pagal sutartį Nr. SP-35, pasirašytą 2016 m. liepos 4 d.

Skaityti plačiau


„Ankstyvos santuokos Lietuvos romų bendruomenėje: situacijos analizė, išvados ir rekomendacijos“

Ankstyvų santuokų reiškiniui Lietuvoje ir jo analizei nėra skirta praktiškai jokio dėmesio. Ankstyvos santuokos skirtingai suprantamos tarp romų bendruomenės atstovų, vaiko teisių apsaugos specialistų ir pedagogų. Šiame tyrime autorės siekė pažvelgti į tarptautinės teisės ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, kokia galimą ankstyvų santuokų sampratą formuoja jie. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas – išsamiau panagrinėti ankstyvų santuokų sampratą romų bendruomenėje, suprasti, koks bendruomenės narių požiūris, kokios pagrindinės sudarymo priežastys ir galimi veiksmai.

Skaityti plačiau


„Vietinių romų integracijos priemonių suderinamumas su romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 veiksmų planu ir Europos Tarybos rekomendacijomis dėl efektyvių romų integracijos priemonių šalyse narėse: Lietuvos romų dalyvavimas švietimo sistemoje“

Tyrimo tikslas – parengti Lietuvos romų dalyvavimo švietimo sistemoje studiją, kuri suteiks daugiau išsamios informacijos apie nacionaliniame bei tarptautiniame lygmenyse esančias bei siūlomas romų integracijos į švietimo sistemą priemones ir praktines galimybes įtraukti romus į mokymo procesą.

Skaityti plačiau