Departamento veikla romų integracijos srityje

TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VEILA ROMŲ INTEGRACIJOS SRITYJE

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dalyvauja formuojant ir įgyvendina tautinių mažumų politiką, laiduojančią Lietuvos Respublikos gyventojų, priklausančių tautinėms mažumoms, teisėtų interesų ir poreikių tenkinimą, tautinio tapatumo saugojimą, taip pat sudaro sąlygas jiems visapusiškai dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime, ugdyti jų pilietiškumą, toleranciją, nepakantumą tautinės nesantaikos kurstymui.

Siekdamas užtikrinti romų tautinės mažumos integraciją į Lietuvos visuomenę, departamentas:

 • Koordinuoja Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų plano priemonių įgyvendinimą, vykdo plane numatytas romų švietimo, moterų įgalinimo ir tolerancijos skatinimo priemones; vykdo veiksmų plano stebėseną;

 • Remia romų kultūros ir tradicijų sklaidą;

 • Skiria finansavimą romų sekmadieninėms mokykloms;

 • Siekdamas užtikrinti romų nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą su vietos savivaldos institucijomis, įgyvendina projektą „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“.

 • Bendradarbiauja su Europos Taryba ir Europos Komisija sprendžiant romų integracijos klausimus.

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgyvendindamas Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 m. veiksmų plano priemones užtikrina šias paslaugas Romų visuomenės centre:

 

Integracijos ir socializacijos užsiėmimų organizavimas ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje romų vaikų grupėje Užsiėmimus lanko 20 vaikų, jie yra mokomi socialinių įgūdžių, siekiant lengvesnės adaptacijos mokykloje. Taip pat užsiėmimai organizuojami mokyklinio amžiaus vaikams. Juos lanko 30 vaikų.
Būrelių organizavimas Romų visuomenės centre veikia 3 būreliai: romų muzikos ir dainavimo, tautinių šokių, dailės.
Bendruomeninių gebėjimų ugdymas Kiekvieną mėnesį vaikams organizuojamos įvairios išvykos, edukaciniai užsiėmimai ir kiti renginiai.
Tarpkultūrinio tarpininkavimo paslaugos Tikslas – padėti romams spręsti įvairius socialinius klausimus, tarpininkauti valstybės institucijose.
Kompiuterinio raštingumo ir nemokamos interneto paslaugos Centre yra 3 kompiuteriai, teikiamos konsultacijos kompiuterinio raštingumo klausimais.
Lietuvių kalbos kursai Kursus kasmet lanko 8–10 žmonių.
Romų kultūros puoselėjimas ir sklaida Vyksta koncertai, parodos, seminarai.
Platforma romų organizacijų veiklai Patalpų ir įrangos suteikimas romų nevyriausybinių organizacijų veiklai.

 

Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 metų veiksmų planas

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respubikos Vyriausybės koordinuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-48 patvirtiną Romų integracijos į Lietuvos visuomenę veiksmų planą, kuriame iškelti šie tikslai:

 • skatinti romų tautybės žmonių integraciją į švietimo sistemą;
 • didinti sveikatos paslaugų prieinamumą romų tautybės žmonėms;
 • skatinti romų tautybės žmonių užimtumą;
 • siekti romų tautybės moterų įgalinimo;
 • gerinti romų tautybės žmonių gyvenamojo būsto sąlygas;
 • skatinti tarpkultūrinį dialogą.

 

Veiksmų plano priemones įgyvendina: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ugdymo plėtotės centras, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Švietimo aprūpinim centras, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigo, Lietuvos darbo birža, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė, kitos Lietuvos savivaldybės, viešoji įstaiga Romų visuomenės centras bendradarbiaudama su Lietuvos čigonų bendrija ,,Čigonų laužas“, Lietuvos romų bendruomene, Romų integracijos namais, Romų integracijos centru, Lietuvos čigonų bendrijos ,,Čigonų laužas“ Šalčininkų skyriumi.

Įgyvendinant veiksmų planą, pirmą kartą atkreiptas dėmesys į romų moteris, ir sukurtas efektyvus stebėsenos mechanizmas.

Dokumentai:

Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų planas

Romų veiksmų planas (Priedas  1)

Romų veiksmų planas (Priedas 2)

Romų veiksmų planas (Priedas 3)