Departamento veikla romų integracijos srityje

TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VEIKLA ROMŲ INTEGRACIJOS SRITYJE

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dalyvauja formuojant ir įgyvendina tautinių mažumų politiką, laiduojančią Lietuvos Respublikos gyventojų, priklausančių tautinėms mažumoms, teisėtų interesų ir poreikių tenkinimą, tautinio tapatumo saugojimą, taip pat sudaro sąlygas jiems visapusiškai dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime, ugdyti jų pilietiškumą, toleranciją, nepakantumą tautinės nesantaikos kurstymui.

Siekdamas užtikrinti romų tautinės mažumos integraciją į Lietuvos visuomenę, departamentas:

  • Remia romų kultūros ir tradicijų sklaidą;

  • Remia centrus, dirbančius su romų vaikais ir jaunimu;
  • Siekdamas užtikrinti romų nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą su vietos savivaldos institucijomis, įgyvendina projektą „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“.

  • Bendradarbiauja su Europos Taryba ir Europos Komisija sprendžiant romų integracijos klausimus.

 

Plačiau apie departamentą:
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (lrv.lt)