Darbo rinka

Romų dalyvavimas darbo rinkoje

Siekiant, kad kuo daugiau romų įsitrauktų į darbo rinką:

  • Teritorinės darbo biržos teikia konsultavimo ir informavimo paslaugas, taiko aktyvios darbo rinkos politikos priemones;

  • Vykdomi romų integraciją į darbo rinką skatinantys projektai .

Romų integraciją į darbo rinką skatinantys projektai

Nuo 2004 m. buvo įgyvendinti trys projektai, kurie padėjo socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems romams integruotis į darbo rinką. Vykdant projektus, sukurti ir išbandyti romų įdarbinimo modeliai, parengtos mokymo programos ir metodinės rekomendacijos įdarbinimo tarpininkavimo specialistams. Šiuo metu vykdomas projektas „Dirbkime kartu su romais – naujos darbo galimybės ir iššūkiai“.

 

Projektas „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“

(2004–2008 m.)

„Atsigręžk
į romus: inovatyvios romų įtraukimo į darbo rinką priemonės“(2009–2012 m.)
Europos romų kultūros ir verslo parkas „Bahtalo Drom“

(2012–2015 m.)

„Dirbkime kartu su romais – naujos darbo galimybės ir įššūkiai“

(2016–2020 m.)

Skirtas finansavimas 531 836 € 548 379 € 580 000 € 868 860 €
Dalyvių skaičius 24 romai 87 romai 240 romų 300 (planuojama)
Rezultatai 6 romai įdarbino, 2 pradėjo lankyti mokyklas, 3 dirbo viešuosius darbus 37 romai įsidarbino, 2 romai pradėjo nuosavą verslą, 1 pradėjo mokytis profesinėje mokykloje 30 romų įsidarbino Planuojama, kad įsidarbins bent 40 proc. projekte dalyvaujančių romų

PROJEKTAS „DIRBKIME KARTU SU ROMAIS – NAUJOS GALIMYBĖS IR ĮŠŠŪKIAI“

2016–2020 m. įgyvendinamo projekto tikslas – teikti integracijos į darbo rinką paslaugas Lietuvos romų bendruomenės nariams. Projekte bus derinamos veiklos, padedančios įgyti formalųjį ir neformalųjį romams adaptuotą profesinį mokymą bei atlikti praktiką darbo vietoje su mentoriumi pagal pasirinktas ir detaliai aptartas su socialiniais darbuotojais profesijas ar amatus, aprašytus individualiuose asmens karjeros planuose.

Projekto uždaviniai

 

Siekiant formuoti projekte dalyvaujančių romų socialinius ir darbinius įgū-džius, motyvuoti, tinkamai įvertinti asmens poreikius, įsitraukusiems į projekto veiklas dalyviams bus teikiamos socialinių darbuotojų konsultacijos. Socialiniai darbuotojai taip pat teiks romams lydimąją ir tarpininkavimo bendraujant su institucijomis pagalbą. Informacija apie socialines paslaugas ir kitas projekto veiklas romams teiks socialinių darbuotojų padėjėjai, jie taip pat identikuos potencialius projekto dalyvius, kvies pasinaudoti teikiamomis paslaugomis, motyvuos romus dalyvauti projekto veiklose ir įsidarbinti. Šias paslaugas planuojama teikti 6 Lietuvos savivalybėse.

 

 

Mokymai, kurie bus organizuojami romams, siekiant padidinti integracijos į visuomenę ir darbo rinką galimybes:

 

 

Projektą įgyvendina viešoji įstaiga Romų visuomenės centras, projekto partneriai – Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“ su Šalčininkų rajono skyriumi, Lietuvos romų bendruomenė, Romų integracijos namai, Romų integracijos centras. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.