Istorija

Lietuvos romų istorijos apžvalga

Romų protėviai iš šiaurės vakarų Indijos paplito Azijoje, Afrikoje ir Europoje. Į Europą jie atklydo per Persiją, Mažąją Aziją ir Armėniją, apsigyveno Graikijoje, Rumunijoje, Vengrijoje. Nuo XV a. jau buvo žinomi beveik visoje Vakarų Europoje. Romai į Lietuvą atvyko apie XV amžiaus vidurį iš pietų, persikėlę per Dniestro upę, ir iš vakarų – per Lenkiją. Atrodo, kad jų čia būta jau Vytauto laikais.

Šiuo metu Europos šalyse gyvena daugiau kaip 10 milijonų romų. Didžiausia romų bendruomenė, turinti daugiau kaip du milijonus narių, gyvena Rumunijoje. Valstybės, kuriose romai sudaro iki vieno milijono gyventojų, yra Ispanija, Bulgarija, Vengrija. Mažesnės, bet gausios romų grupės sutinkamos buvusios Jugoslavijos valstybėse, Čekijoje, Slovakijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Italijoje, Moldovoje ir Turkijoje. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gyventojų ir būstų visuotinio surašymo duomenimis, Lietuvoje gyveno 2115 romų tautybės asmenų.

Remiantis tyrimų duomenimis, Lietuvos romai priklauso trims etninėms grupėms: „litovska“ romų (lietuvių romų), „lotfktka“ romų (Latvijos romų) ir kotliarų. „Litovska“ ir „lotfktka“ romai yra katalikai, o kotliarai, po Antrojo pasaulinio karo į Lietuvą atvykę iš Moldovos – stačiatikiai. Romai neturi bendros religijos ir išpažįsta religiją, dominuojančią gyvenamojoje teritorijoje. Jie neprisiriša prie liturgijos, o praktikuoja ją savo nuožiūra.

Romai gyvena skirtingose šalies dalyse, tačiau didžiausios romų bendruomenės – Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Šalčininkuose. Vilniuje esančiuose Kirtimuose yra didžiausia romų gyvenvietė. Pagal teritoriją ir kalbą yra skiriami šie romų pogrupiai Lietuvoje: Šiaurės Rusijos, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, kitos smulkesnės atšakos. Caldarari, Kalderash arba Kotliar yra itin tradicinė romų grupė, apie 200 jos narių gyvena atskirai nuo kitų gyvenviečių, išlaikydami griežtas kultūrines tradicijas.

Romų kalba priklauso indų kalbų grupei. Iki šiol ji išlaikė senovės indų kalboms būdingas leksikos ir fonetines ypatybes. Nemažai įtakos romų kalbai turėjo ir tų tautų, su kuriomis romai bendravo, kalbos.Europoje gyvenančių romų kalba suskirstyta į devynis dialektus. Lenkijos ir Lietuvos romų patarmė priskiriama Baltijos dialektui.

Lietuvos romų kalba iki šiol buvo šnekamoji. 2004 metais išleista T. Bagdonavičienės Romų abėcėlė yra pirmoji Lietuvoje knyga, kurioje užrašyta romų kalba. 2011 m. išleista V.Beinortienės Romų kalba, kur romų kalbos gramatika yra parašyta pagal lietuvių kalbos gramatikos pavyzdį. Tai pirmasis bandymas romų kalbą sutvarkyti, pateikti kalbos normas, parodyti jos turtingumą ir skambesį. Grožinės literatūros romų kalba iki šiol nebuvo. Ši knygelė yra pirmoji grožinės literatūros knyga romų kalba.

Nors romai neturi rašytinės teisės, savo gyvenimą jie organizuoja pagal tam tikras nerašytas normas. Jie jas vadina savo įstatymais – romanypen. Pastarieji perduodami iš kartos į kartą, pritaikomi prie naujos aplinkos.

1971 metais Londone vyko Pirmas pasaulinis romų kongresas. Ten pirmą kartą buvo paskelbta romų vėliava ir himnas ir oficialiai įsteigta Pasaulinė romų sąjunga. Kreiptasi į JTO valstybes pripažinti romus atskira tauta ir juos laikyti tautine mažuma. Paprašyta juos vadinti romais, o ne čigonais.

Plačiau apie Lietuvos romų istoriją:

Aušra Simoniukštytė   Lietuvos romai – tarp istorijos ir atminties

Aušra Simoniukštytė   Lietuvos romų istorijos apžvalga


Romų istorija Lietuvoje: nuo Meškų akademiją valdžiusio Marcinkevičiaus iki meilės Smetonos laikams

manoteises.lt nuotr.

Romų bendruomenė Lietuvoje gyvena jau mažiausiai penkis šimtmečius ir paliko savo įspaudą įvairiuose istoriniuose įvykiuose. Nepaisant to, kad romai buvo nuolatiniai kaimynai ir susikūrė tvirtą lietuvišką tapatybę, ši bendruomenė daugeliui lietuvių vis dar atrodo svetima, nepatikima ir net pavojinga.

Balandžio 8-ąją minimos tarptautinės romų dienos proga 15min pakalbino geriausiai romų istoriją Lietuvoje išmanančią ekspertę, antropologę, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytoją Aušrą Simoniukštytę.

– Kada ir kaip Lietuvoje atsirado romų bendruomenė?

– Kada romai atkeliavo į Lietuvą, nėra tiksliai žinoma. Tačiau dauguma tyrinėtojų tvirtina, jog tai įvyko ne vėliau kaip apie XV a. vidurį. Pirmieji romai į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemes arba bent jų dalį, apimančią dabartinės Lietuvos ir Baltarusijos teritorijas, atvyko iš Lenkijos. Tai liudija minėtose srityse bei centrinėje Lenkijoje gyvenančių romų dialektų panašumas.

Reikia pastebėti, kad romai nėra vientisa tauta. Atkeliavę į naują šalį, romai dažnai joje ir pasilikdavo, nebent būdavo smurtu iš tos šalies išvaromi. Pasilikę, pamažu perimdavo dalį vietinių papročių ir vietinės kalbos žodžių. Taip ėmė formuotis skirtingi romų dialektai bei tam tikra romų diasporos kultūrinė įvairovė.

Paminėjau žodį „diaspora“, kadangi mokslininkai neabejoja, jog romai yra kilę iš Indijos. Kada prasidėjo jų migracija į vakarus, nėra tiksliai žinoma, manoma, jog tarp 500-1000 metų. Europoje (Balkanuose) romai pirmą kartą pasirodė XIV a. Nepaisant diasporoje atsiradusių skirtumų, romai iki šiol išlaikė iš Indijos atsineštą savitą kultūrinį branduolį, vienijantį visame pasaulyje pasklidusią bendruomenę.

– Ar romai visada išsiskyrė klajoklišku gyvenimo būdu? Koks ir kaip apibrėžtas buvo jų santykis su lietuviais LDK laikais?

– Klajokliškas gyvenimo būdas buvo tam tikras prisitaikymas prie priešiškos aplinkos. Viduramžiška ir vėlesnė, iki pat industrinės revoliucijos vyravusi socialinė tvarka, įtvirtinusi luominės visuomenės hierarchiją, buvo paremta sėslumu. Blogiausiose sąlygose atsidurdavo tie, kas užimdavo toje hierarchijoje žemiausią padėtį. Į Europą atvykę romai vargu ar turėjo socialinių, finansinių ar kultūrinių išteklių pretenduoti į bet kokį aukštesnį statusą luominėje visuomenėje. Klajokliškumas leido išlikti sąlygiškai nepriklausomais nuo socialinės sistemos, kuriai romai nenorėjo ar negalėjo priklausyti.

Tiesa, ne visose šalyse romai turėjo pasirinkimą. Pavyzdžiui, kai kurios romų grupės Valakijoje, Moldavijoje ir Transilvanijoje buvo tiesiogine to žodžio prasme paverstos sėsliai gyvenančiais ir sunkiai dirbančiais vergais. Vergovė ten buvo panaikinta tik apie XIX a. vidurį. Ir kitose Europos šalyse romai būdavo kalinami, sunkiai dirbo kasyklose, galerose, buvo siunčiami į užjūrio kolonijas ir kitaip persekiojami bei išnaudojami.

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, kaip ir kitur Europoje, ypatingas priešiškumas buvo nukreiptas prieš klajojančius romus. Antrasis Lietuvos Statutas (1566 m.) aiškiai diferencijavo sėsliai gyvenančius ir klajoklius romus, pastaruosius ultimatyviai ragindamas liautis klajoti ir apsigyventi „gerųjų ponų“ žemėse. Priešingu atveju jiems grėsė išvijimas iš šalies. Trečiasis Lietuvos Statutas (1588 m.) iš pasienio seniūnų ir kitų valdytojų reikalavo „griežtai prižiūrėti, kad į mūsų žemes [čigonai] neįeitų“. Tačiau II ir III Statutų nuostata išvaryti čigonus iš šalies buvo nukreipta tik prieš klajojančius ir naujai iš svetur atvykstančius romus.

Sėsliai gyvenantys ir amatininkyste ar kitu darbu užsiimantys, taip pat turintys lydimąjį raštą arba taip vadinamą pasą keliaujantys romai įstatymų buvo traktuojami kaip kitos kategorijos, „savi“ žmonės. Tokia dichotomiška valdžios politika romų atžvilgiu, diferencijuojanti sėsliai gyvenančius ir klajojančius romus, kai seniau atvykę ir vietinei valdžiai žinomi romai buvo laikomi „amatininkais“, tuo tarpu naujai atvykę klajokliai – „niekuo neužsiimančiais“ ir dėl to baustinais „nusikaltėliais“, galėjo paskatinti romų sėslėjimą. XVII-XVIII a. dokumentai liudija LDK buvus gana gausią romų bendruomenę.

Daugelis romų tuo laiku jau nebeklajojo, užsiimdami amatais, žemdirbyste bei sėsliai apsigyvendami miesteliuose, kaimuose bei dvaruose. Būta ir turtingų bei žymių romų, pavyzdžiui Marcinkevičių giminė, turėjusi savo namus, sodus ir žemę. Vienas šios giminės atstovų Jonas Marcinkevičius XVIII a. buvo paskirtas garsiosios Smargonių Meškų akademijos valdytoju. Akademijoje buvo dresuojamos meškos, kurios vėliau būdavo parduodamos ir vedžiojamos, anot XVII a. jėzuitų reliacijos, „visos Europos keliais“.

Įdomu, jog jau XVII a. LDK dokumentuose aptinkame paminėtą „lietuvių romų“ savivardį. Ir šiandien didžiausia romų grupė, gyvenanti Lietuvoje, save vadina lietuvių arba Lietuvos romais (romų kalba Litovitka roma, taip pat naudojama ir suslavinta forma Litovska roma).

– Ką žinome apie romų bendruomenės gyvenimą tarpukario Lietuvoje?

– Žymiausio tarpukario romų kultūros tyrinėtojo Izidoriaus Kisino tvirtinimu, romai tarpukario Lietuvoje buvo „visateisiai piliečiai“, dauguma turėjo lietuviškus pasus, tačiau privalėjo gyventi tų valsčių ribose, kur buvo prirašyti. Tai buvo vienintelis klajokliško gyvenimo būdo apribojimas, prievarta romų sedentarizuoti nebuvo siekiama. Įdomu, kad buvo pripažįstama romų kaip etninės mažumos teisė į tradicinį gyvenimo būdą, tą teisę grindžiant pagarba etninei kultūrai. Tuo tarpu lietuvių kilmės klajokliams, vadinamiesiems „kilmingiems“ arba „karališkiems ubagams“ (elgetoms), kurie tęsė senąją viduramžių „keliautojų“ tradiciją, klajoti buvo uždrausta – iš jų policija atiminėjo vežimus ir mantą, LR Baudžiamajame Statute jiems net buvo numatyta 3 mėnesių įkalinimo bausmė.

Kitaip sakant, romų klajojimas buvo pripažįstamas etninės kultūros raiška ir todėl leidžiamas, tuo tarpu lietuvių etninės kilmės keliautojai buvo vertinami tik kaip „asocialūs“ „elgetaujantys dykaduoniai“, o jų gyvenimo būdas netoleruojamas.

Tarpukariu romai vežimais važinėdavo tik „savose“, tam tikrai romų giminei priskiriamose gana siaurose teritorijose. Šios teritorijos retai siekė daugiau nei šimtą kilometrų. Visuotiniu romų sutarimu, romų šeimos iš kitų giminių arba familijų įvažiuoti į svetimą teritoriją neturėjo teisės. Panašu, kad toks „klajojimas“ buvo ekonominė būtinybė, tam tikras pasidalinimas vietos rinka. Ilgainiui romai susitapatino su „klajonių“ teritorijomis, jos imtos laikyti gimtine, jose buvo stengiamasi palaidoti mirusius giminaičius, buvo siekiama nuolat apsigyventi, sovietmečiu pradėjus sedentarizacijos kompaniją. Net lietuviškai romai kalbėdavo tik vietos tarme.

Man teko kalbinti senyvo amžiaus romus. Jie visi tarpukarį vertina kaip patį palankiausią romams laiką, lyginant su sovietmečiu ar dabartimi, jau nekalbant apie karo metus. Jų tvirtinimu, tuo metu romai nejautė tokios neapykantos ar neigiamų nuostatų jų bendruomenės atžvilgiu, kokios atsirado vėliau.

– Kiek romų nukentėjo per Holokaustą ir kodėl jų aukos nėra taip gerai žinomos lietuvių visuomenei?

– Kalbant apie romus Holokausto aukas Europoje, minimi įvairūs skaičiai, nuo 200 tūkstančių iki 800 tūkstančių. Lietuvoje taip pat tiksliai nežinome karo metais vykdyto romų genocido aukų skaičiaus. Skaičiavimus apsunkina ir tai, kad nėra tiksliai žinomas romų, gyvenusių tarpukario Lietuvoje, skaičius. Regis, pirmasis Vytautas Toleikis paminėjo spėjimą, jog karo metais žuvo apie 500 Lietuvos romų, t.y. kas trečias romų etninės kilmės asmuo.

Užsienio autoriai nurodo iki 1000 romų Holokausto aukų. Antrojo pasaulinio karo tyrinėtojas istorikas dr. Arūnas Bubnys teigia, kad nužudytųjų skaičius neviršijo 400 žmonių. Galiu tik tiek pakomentuoti, kad, renkant romų atsiminimus įvairiuose Lietuvos regionuose, neteko sutikti nei vienos romų šeimos, kurioje nacių okupacijos laikais nebūtų kas nors nužudytas arba išvežtas į koncentracijos stovyklas ir dingęs be žinios. Neabejotina, kad romai yra viena labiausiai nuo karo nukentėjusių etninių bendruomenių Lietuvoje.

Telieka apgailestauti, kad romų išgyventa tragedija vis dar netapo mūsų visuomenės istorinės savimonės dalimi. Tam kliudo ir kartais kylančios diskusijos, ar galima laikyti nacių vykdytą Lietuvos romų persekiojimą genocidu. Vienas iš argumentų – kad nuo 1942 m. pabaigos romų žudynės dėl rasinių priežasčių buvo nutrauktos. Tačiau romai ir toliau persekioti dėl savo tradicinės gyvensenos, kuri buvo pripažinta „asocialia“. Manyčiau, tai yra interpretacijos klausimas, ką mes laikome genocidu.

Kai grupė ar jos atstovai suimami, išvežami į darbo stovyklas ar naikinami dėl to, kad jų tradicinis gyvenimo būdas laikomas „netinkamu“ režimui, ar tai nėra genocidas? Iš kolonizacijos istorijos žinome, kad vadinamosios čiabuvių bendruomenės kolonizuotuose kraštuose dažnai buvo persekiojamos, remiantis „netinkamo gyvenimo būdo“ argumentais. Šiandien pripažįstama, kad šių bendruomenių atžvilgiu buvo vykdytas genocidas.

Atsakydama į antrą Jūsų klausimo dalį, kodėl romų aukos nėra gerai žinomos visuomenei, turiu pažymėti, jog viešumoje vis dar per mažai kalbama apie romų persekiojimą. Rugpjūčio 2 d. – Tarptautinė romų Holokausto diena – nėra įtraukta į atmintinų dienų sąrašą Lietuvoje, kitaip sakant romų genocidas iki šiol nėra pripažintas valstybiniu lygmeniu. Bet situacija po truputį keičiasi į gerąją pusę dėl atskirų entuziastų, nevyriausybinių organizacijų ir kai kurių valstybinių institucijų veiklos. Vida Beinortienė ir Daiva Tumasonytė surinktų romų atsiminimų pagrindu išleido knygą „Panevėžio romų kančių keliai 1941–1945 m.“. Tai tikrai unikalūs ir labai svarbūs liudijimai!

Žmogaus teisių centro iniciatyva Panevėžyje įmontuoti keturi „Atminimo akmenys“, primenantys apie Holokausto metu persekiotus romus. Kryptingai Romų Holokausto atminimą puoselėja VšĮ Romų visuomenės centras, romų nevyriausybinės organizacijos, Tautinių mažumų departamentas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, nemažai prisideda Lenkijos institutas Vilniuje.

– Ar egzistuoja autentiškos Lietuvos romų tradicijos?

– Lietuvoje gyvena keletas romų bendruomenių. Didžiausia bendruomenė save vadina Litovska arba Litovitka roma (Lietuvos romais), jie yra katalikai ir, tarpukariu romų kalba besidomėjusio kalbininko Antano Salio nuomone, yra seniausiai Lietuvoje gyvenanti romų grupė. Vilniaus krašte gyvena savo papročiais ir dialektu beveik nuo Lietuvos romų nesiskirianti grupė, besivadinanti Polska roma (Lenkijos romais). Trečia grupė yra po Antrojo pasaulinio karo daugiausia iš Moldavijos atvykusi Kotliarų bendruomenė. Kotliarai yra stačiatikiai, kalba gana skirtingu, lyginant su Litovska ar Polska roma, romų kalbos dialektu, skiriasi jų paprotinės teisės normos.

Be abejo, visos Lietuvoje gyvenančios romų grupės yra išsaugojusios savo autentiškas tradicijas. Tačiau ir romų bendruomenes veikia globalizacija, papročiai ir tradicijos po truputį kinta. Būtų tikrai neatsakinga ir naivu įsivaizduoti romus kaip kažkokius egzotinius ateivius, turinčius mažai ką bendro su likusia visuomene. Romai yra mūsų visuomenės dalis, ir mes visi, priklausydami tai pačiai visuomenei, turime turbūt daugiau panašumų negu skirtumų. Apskritai skirtumų pabrėžimas dažnai pagrindžia diskriminaciją, ar kalbėtume apie lyčių skirtumus, ar apie skirtumus tarp etninių grupių.

– Ar lietuvių požiūris į romus kito, o galbūt keičiasi dabar?

– Romai išlieka viena iš labiausiai nemėgiamų etninių grupių Lietuvoje. Manau, prie tokio vertinimo nemažai prisideda žiniasklaidoje kuriamas itin neigiamas romų vaizdinys. Tik pastaraisiais metais atsirado daugiau tematiškai įvairesnių, labiau analitinių straipsnių, nagrinėjančių romų situaciją Lietuvoje, remiantis įvairiais šaltiniais, tame tarpe ir suteikiant erdvę pasisakyti patiems romams arba romėms.

Požiūris į romus labai priklauso nuo visuomenės solidarumo. Susiskaidžiusios visuomenės pagrindas yra skirstymas į „savus“ ir „nesavus“, ir priešiškumo kitokiems, „nesaviems“ puoselėjimas, ypač jei tie Kiti yra išstumti už visuomenės ribų, marginalizuoti. Neįmanoma apriboti kokios nors mažumos teisių, tuo pačiu neapribojant ir daugumos teisių, nes socialinis neteisingumas paliečia visus. Tokio supratimo kartais labai trūksta, ypač požiūryje į romus.

Publikuota 15min.lt

Aut. Paulius Gritėnas