Apie projektą

PROJEKTAS „VIETINĖS ROMŲ PLATFORMOS– KELIAS LINK BENDRADARBIAVIMO SU SAVIVALDYBĖMIS“

III dalis, 2019-2020 m.

Tautinių mažumų departamentas įgyvendina Europos komisijos lėšomis finansuojamo projekto „Vietinės Romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ trečią etapą.

Siekiant spręsti romams aktualius integracijos, socialinės įtraukties, švietimo, sveikatos apsaugos, užimtumo klausimus ir užtikrinti sklandesnį dialogą tarp vietos valdžios atstovų ir romų, Vilniuje, Jonavoje ir Kybartuose dirbs koordinatoriai – tarpininkai. Vilniuje dirbantis tarpininkas padės Kirtimų gyvenvietėje įsikūrusiems romams ieškoti gyvenamosios vietos mieste.

Atliepiant romų bendruomenės poreikius ir aktualijas, projekto įgyvendinimo metu numatyti seminarai ir mokymai romų moterims ir jaunimui, veiklos vaikams, seminaras mokytojams apie romų genocidą, susitikimai savivaldybėse su vietos valdžios atstovais ir romų bendruomene. Taip pat, norint įvertinti romų bendruomenės situacijos pokytį, pagal Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 metų veiksmų plano tikslus, projekto lėšomis bus atliktas tyrimas – lyginamoji analizė. Projekto veiklas galite rasti ČIA.

Pirmaisiais dviem projekto įgyvendinimo metais buvo užmegzti ryšiai tarp romų bendruomenių ir savivaldybių. Projekte įdarbinus koordinatorius-tarpininkus, sėkmingiau pavyko spręsti romams iškilusias problemas, taip pat vyko sklandesnis bendradarbiavimas su savivaldybėmis. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo surengti mokymai švietimo darbuotojams, dirbantiems su romų vaikais, pedagogai įgijo specifinių žinių apie romų vaikų ugdymo ypatybes. Daug dėmesio buvo skirta romėms moterims, skatinant jas imtis lyderių vaidmens. Vyko susitikimai su romų koordinatoriais, konsultacijos su savivaldybių atstovais.

Svarbu paminėti, kad įgyvendinant projekto veiklas, siekiama ne tik romų bendruomenės narių įgalinimo, sprendžiant romams iškilusias problemas, ugdant naujus ar stiprinant jau turimus gebėjimus, bet ir šviečiant ir informuojant visuomenę.

Tautinių mažumų departamentas nuo 2016 metų vykdo EK lėšomis finansuojamą projektą „Vietinės Romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“. Trečiasis projekto etapas truks iki 2020 metų rugpjūčio 15 d. Projekto biudžetas – 68 000 eurų.

PROJEKTAS „VIETINĖS ROMŲ PLATFORMOS– KELIAS LINK BENDRADARBIAVIMO SU SAVIVALDYBĖMIS“

II dalis, 2017-2018 m.

Skatindamas romų bendruomenių ir vietos savivaldybių bendradarbiavimą bei savitarpio dialogą, sprendžiant romų tautinei mažumai aktualius integracijos, socialinės įtraukties, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitus klausimus, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tęsia 2016 m. pradėtą projektą „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“, finansuojamą Europos Komisijos lėšomis.

Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais buvo užmegzti ryšiai tarp romų bendruomenių ir savivaldybių. Buvo sukurtas įrankis romams per tarpininkus greičiau ir sėkmingiau spręsti iškilusias problemas, savivaldybių institucijų darbuotojams – susipažinti su romų situacija. Projekto metu buvo surengti mokymai švietimo darbuotojams, dirbantiems su romų vaikais, pedagogai įgijo specifinių žinių apie romų vaikų ugdymo ypatybes. Daug dėmesio buvo skirta romėms moterims, skatinant jas imtis lyderių vaidmens. Projektas buvo įgyvendinamas 2 kryptimis: informuojant ir šviečiant visuomenę bei stiprinant romų gebėjimus ir įgūdžius. Sėkmingai baigus pirmąjį projekto etapą, 2017 m. liepą gautas finansavimas antros projekto dalies įgyvendinimui. Šiemet jam skirta 65 tūkst. Eur.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įdarbinti apmokytus koordinatorius – tarpininkus tarp romų bendruomenės ir savivaldybių, kurie dirbs Vilniuje, Panevėžyje, Marijampolėje, Kybartuose ir Eišiškėse. Jie padės romams bendrauti su valstybės institucijų atstovais, asistuos romams tvarkant reikalus valstybės ir privačiose institucijose, padės spręsti kitas kasdienio gyvenimo problemas, vykdys švietimo ir prevencijos programas. Planuojama organizuoti seminarą romų moterims ir mergaitėms, renginius romų jaunimui. Bus organizuojami mokymai su romais dirbantiems pedagogams. Vyks susitikimai su romų koordinatoriais, konsultacijos su savivaldybių atstovais.

PROJEKTAS „VIETINĖS ROMŲ PLATFORMOS– KELIAS LINK BENDRADARBIAVIMO SU SAVIVALDYBĖMIS“

I dalis, 2016-2017 m.

2016 m. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengė ir Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generaliniam direktoratui pateikė  projektą „Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“. Projekto pagrindinis tikslas – sukurti bendradarbiavimo tarp romų bendruomenių ir vietos savivaldybių mechanizmą, užtikrinantį efektyvią vietos valdymo lygmens įtrauktį į romų integracijos procesą.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, bendra projekto vertė – apie  68 000 eurų. Projekto veiklos pradėtos vykdyti 2016 m. gegužės mėn.

Įgyvendinant projektą, penkiose Lietuvos savivaldybėse, kuriose telkiasi didžiausios romų bendruomenės: Vilniaus, Šalčininkų raj., Panevėžio, Šiaulių ir Marijampolės, buvo įsteigtos romų platformos. Penki romų bendruomenės atstovai, 2014 m. apmokyti pagal Europos Tarybos ir Europos Komisijos programą ROMED („Mediation for Roma“) vykdytuose mokymuose romų bendruomenių nariams, atliko tarpininkavimo tarp vietos romų bendruomenių ir savivaldybės institucijų vaidmenį, siekiant užtikrinti darnų dialogą tarp šių dviejų suinteresuotų šalių.

Projekto veiklos apėmė specializuotus mokymus su romų bendruomene dirbantiems specialistams: savivaldybių administracijos darbuotojams, socialiniams darbuotojams, mokytojams, suteikiant jiems žinių, kaip dirbti su šia tiksline grupe. Taip pat buvo organizuojami specialūs mokymai romų moterims, skatinant jas labiau įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, stiprinamas romų įsitraukimas į savo bendruomenės problemų sprendimą, atliekami tyrimai, siekiant išsamiau suprasti esamas romų bendruomenės integracijos į Lietuvos visuomenę kliūtis.

2016 m. rugsėjo 1 d. apmokyti romų bendruomenių atstovai – tarpininkai tarp vietinių romų bendruomenių ir savivaldybių institucijų – pradėjo darbą šiose savivaldybėse:

Susitikimai su romų bendruomenėmis ir savivaldybių atstovais vyko visoje Lietuvoje. Įgyvendinant projektą dešimtyje Lietuvos savivaldybių vyko aktyvus bendravimas su jose dirbančiais specialistais, asmenimis, kuruojančiais romų klausimus, ir romų atstovais.

Projekto metu vyko seminarai ir mokymai šiomis temomis:

  • Seminarai mokyklų ir savivaldybių administracijoms
  • romių švietimas žmogaus teisių klausimais
  • romų vaikų mokymas, integracija ir išlaikymas švietimo sistemoje
  • socialiniams darbuotojams skirti mokymai
  • užsiėmimai romų lyderiams

Projekto metu atlikti tyrimai:

  • Romų bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimo įgyvendinant Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų planą galimybių studija;
  • Ankstyvos santuokos Lietuvos romų bendruomenėje: situacijos analizė, išvados ir rekomendacijos;
  • Vietinių romų integracijos priemonių suderinamumas su Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 veiksmų planu ir Europos Tarybos rekomendacijomis dėl efektyvių romų integracijos priemonių šalyse narėse: Lietuvos romų dalyvavimas švietimo sistemoje.

          Plačiau