Europos taryba

Europos Taryba

Europos Taryba (toliau – ET) įsteigta 1949 m. gegužės mėnesį, jos būstinė įkurta Strasbūre (Prancūzijoje). Tai pirmoji Europos politinė organizacija, turėjusi ir tebeturinti didelę įtaką Europos integracijos procesui. Organizacijos veikla grindžiama bendradarbiavimu siekiant stiprinti demokratiją, žmogaus teises ir įstatymo viršenybę, skatinti Europos kultūrinę tapatybę ir įvairovę, spręsti įvairias socialines problemas.

Vienas pagrindinių ET pasiekimų yra Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, nustatanti pagrindinius žmogaus teisių standartus ir įkūrusi Europos žmogaus teisių teismą, populiariai vadinamą Strasbūro teismu.

Europos Tarybai priklauso beveik visos Europos valstybės. Šiuo metu Organizacija turi 47 nares.

Europos Tarybos struktūros ir projektai, susiję su romais

Migracijos ir romų departamentas

Priklauso Socialinės sanglaudos Generaliniam direktoratui http://www.coe.int/t/dg3/

Departamente veikia Romų ir klajoklių skyrius http://www.coe.int/en/web/portal/roma/

Romų ir klajoklių klausimų ekspertų ad hoc komitetas (CAHROM)

Komitetas analizuoja ir vertina valstybių politikos, susijusios su romais ir klajokliais, įgyvendinimą, ir padeda valstybėms narėms spręsti su šiomis grupėmis susijusias problemas; skleidžia informaciją apie gerosios praktikos pavyzdžius; dalijasi patirtimi ir informacija; teikia rekomendacijas su ad hoc pozicija svarbiais klausimais Ministrų Komitetui; pateikia gaires su romų ir klajoklių teisėmis susijusios politikos efektyviam įgyvendinimui; dalyvauja Europos Tarybos veiklose, ypač įgyvendinant Veiksmų planą dėl romų ir klajoklių įtraukties 2016-2019 m.

http://www.coe.int/en/web/portal/cahrom

Europos Tarybos specialusis atstovas romų klausimams Valeriu Nicolae

http://www.coe.int/en/web/portal/roma-srsg-support-team

Programa ROMED

Programa skirta skatinti romų bendruomenių įsitraukimą į visuomenės gyvenimą per aktyviai veikainčius romų tarpininkus. 2011-2013 metais programa ROMED padėjo pamatus kokybiškai mediacijai dvidešimt dvejose Europos valstybėse. Programos dėka buvo parengta daugiau nei 1300 mediatorių ir pasiekta, kad tarp romų1 bendruomenės ir viešųjų institucijų mediacija2 būtų vykdoma teisingai, t.y. išvengiant kliūčių ir sunkumų, kartais sutinkamų šių dviejų šalių sudėtingų tarpusavio santykių kelyje. Ši Programos fazė dar nesibaigė – prie jos prisijungia naujos šalys (Lietuva), o kitos prailgina jos įdiegimą, siekdamos tikslesnio programos pritaikymo konkretiems poreikiams (Bosnija ir Hercegovina, Rumunija, Ukraina ir t.t.). Po dviejų ROMED gyvavimo metų startavo antra programos dalis ROMED2, skirta  suintensyvinti veiklą ten, kur mediacija jau egzistuoja, kur mediatoriai buvo apmokyti pagal ROMED Programą ir kur yra didesnė tikimybė pasiekti pokyčių romų demokratinio įtraukimo keliu.

http://coe-romed.org/

Programa ROMACT

ROMACT programa siekiama sukurti vietos valdžios institucijų gebėjimus plėtoti ir įgyvendinti politiką ir viešąsias paslaugas, kurios įtraukia visus, įskaitant ir romus.

http://coe-romact.org/

Projektas „Romų vaikų švietimas Europoje“

Projektas skirtas naudojant visą eilę metodų – koordinacijos, analizės ir vertinimo, informavimo ir mokymo – adaptuoti esamas programas realiems poreikiams ir padaryti jas efektyvesnes. Projektu siekiama skatinti nacionalines iniciatyvas, padėti kurti ir įgyvendinti naujus darbo metodus ir skatinti perspektyvias naujoves, susijusias su romų vaikų poreikiais, siekiant integruoti juos į bendrojo lavinimo sistemą.

http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/default_en.asp

Projektas „Romų kultūros ir paveldo kelias“

Projekto tikslas – plėsti žinias apie romų istoriją, kultūrą, vertybes ir gyvenimo būdą, nušviesti romų indėlį į Europos kultūros gyvenimą ir įvairovę ir padėti į romus pažvelgti iš naujos, pozityvios perspektyvos.

http://www.eromaresource.com/e-rr-europe/culture/european-route-of-roma-culture-and-heritage.html

Projektas „Mokant apie romų genocidą (Samudaripen, Pharrajimos)

Mokymo medžiagų ir priemonių, skirtų supažindinti mokinius su Antrojo Pasaulinio karo metu vykusiu romų genocidu, rengimas ir platinimas; atminimo ir minėjimo praktikų sklaida.

http://www.romagenocide.org/

Kampanija DOSTA! PAKAKS! Sulaužyk stereotipus, pažink romus!

Europos Tarybos kampanijos “Dosta” tikslas – skatinti pažinti romus, pašalinti kliūtis, kurios atsiranda dėl įsišaknijusių prietarų ir stereotipų. “Dosta” viename iš romani kalbos dialektų, paplitusių Balkanuose, kur ir buvo inicijuota kampanija, reiškia “pakaks”.

Nors romai Europoje gyvena nuo XIV a., jie ne visada laikomi visaverčiais europiečiais. Daug romų bendruomenių šiandien gyvena sunkiomis sąlygomis, jų dalyvavimas visuomeniniame gyvenime ribotas. Per pastaruosius kelerius metus Europoje buvo pasiekta tam tikra pažanga gerinant romų ekonominę ir socialinę padėtį. Tačiau kliūtys, atsirandančios dėl giliai įsišaknijusių prietarų, apsunkina šių pastangų įgyvendinimą.

Lietuva prie kampanijos prisijungė 2013 m.

http://www.dosta.org/en