Romų visuomenės centras

Romų visuomenės centras

Direktorė: Svetlana Novopolskaja

Tel. 8 5 210 4134

Metalo g. 23 A. Vilnius

El. p. sn713@hotmail.com

http://www.roma.lt

Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras yra 2001 m. įsteigta ne pelno siekianti organizacija. Centro steigėjai – Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos vaikų fondas ir Lietuvos čigonų bendrija ,,Čigonų laužas“.

Įstaigos veiklos tikslai – įgyvendinti priemones, skirtas romų tautinės mažumos integracijai į Lietuvos visuomenės gyvenimą; skatinti romų tautinės tapatybės išsaugojimą, kultūros puoselėjimą ir tarpkultūrinį dialogą; kaupti, sisteminti statistinę, istorinę, demografinę medžiagą apie Lietuvos romus.

Įstaiga organizuoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį romų vaikų ugdymą, dienos centro ,,Laipteliai į viršų“ veiklą, centre vyksta nuotolinis suaugusiųjų mokymas, valstybinės kalbos kursai, sudarytos sąlygos naudotis kompiuterine klase. Kirtimuose gyvenantiems romams teikiamos tarpkultūrinio tarpininkavimo paslaugos.

Romų visuomenės centras inicijuoja įvairius romų integracijos projektus, organizuoja kultūros renginius: koncertus, parodas, centre veikiančio ansamblio ,“Roma de drom“ pasirodymus.

Įstaigos administracija kaupia, sistemina bei platina medžiagą romų tautine mažumą, padeda mokslininkams ir studentams atlikti tyrimus, rengia pranešimus bei straipsnius spaudai, dalyvauja televizijos ir radijo laidose, tarptautinėse konferencijose ir projektuose.

VšĮ ROMŲ VISUOMENĖS CENTRO 2015 metų veiklos ataskaita

VšĮ ROMŲ VISUOMENĖS CENTRO 2016 metų veiklos ataskaita

Vykdomi projektai:

Atmintis. Atsakomybė. Ateitis. Tai yra nuoseklūs laiptai, vedantys link realių teigiamų pokyčių visuomenėje. Demokratijos ir tolerancijos ateitis priklauso nuo atminties ir prisiimtos atsakomybės, leidžiančių žengti toliau.  Žingsnis į ateitį – apžvelgus, įvertinus ir pasirėmus geriausių iniciatyvų prieš diskriminaciją patirtimi – toks yra naujo, startuojančio projekto tikslas.

Plačiau

Dirbkime kartu su romais – naujos darbo galimybės ir iššūkiai

Projektas prisidės prie Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-48, 1 priedo 3.1.4 papunkčio priemonės „Teikti integracijos į darbo rinką paslaugas romams, siekiant išvengti jų socialinės atskirties“ įgyvendinimo.

Plačiau

Vykdyti projektai: 

Projektas „Rekomendacijos dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romafobija Lietuvoje“

Vertinant didžiulę tarptinstitucinio bendradarbiavimo svarbą ir aktualumą, Romų visuomenės centras kartu su patyrusiais ir gerai pažįstamais partneriais: Lietuvos žydų bendruomene Lietuvos žmogaus teisių centru ir Moterų informacijos centru bei suburta ekspertų grupe įgyvendinina EVZ (Vokietija) remiamą projektą „Rekomendacijų dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romafobija Lietuvoje, paruošimas ir viešinimas“.

Projekto metu buvo paruoštas „Rekomendacijos dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romafobija Lietuvoje„.

Plačiau

Projektas „Atpažink diskriminacijos veidus“

Lietuvos moterų draugija kartu su Lietuvos vaikų fondu ir Romų visuomenės centru 2015 m. įvykdė projektą „Atpažink diskriminacijos veidus“, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, trukusį 5 mėnesius.

Plačiau

„NVO tinklas romų bendruomenei įgalinti“

Vykdant projektą „NVO tinklas romų bendruomenei įgalinti“, finansuojamą Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje, gegužės 12-13 d. vyko konferencija, skirta nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms, suinteresuotoms ministerijoms, savivaldybių atstovams. Jos metu konferencijos viešnia, Europos romų įtraukties ekspertė Marta Marczis, sukaupusi patirtį tokiose srityse kaip skurdo mažinimas, aplinkosauga, kaimo plėtra ir bendruomeninė plėtra, pristatė gausiai susirinkusiems konferencijos dalyviams gerąją Europos patirtį dirbant su romais, pateikė bendruomeninės veiklos pavyzdžių.

Plačiau

Mano puiki mokykla, vieta, kur galima būti laimingam

„MBS – My Beautiful School, a place where it is possible to be happy“ – tai europinis projektas, kurio tikslas išaiškinti Montessori ir Hallgarten didaktinio metodo aktualumą romų bendruomenėje siekiant mažinti atskirtį.

Projekto metu buvo sukurta mokomoji medžiaga „Montessori-Hallgarten metodo taikymas ugdymosi ir romų vaikų integracijos procese“ ir projekto My Beautiful School pristatymas.

Plačiau

Projektas „Profesionalus ekspertų švietimas geresnei sutrikusio intelekto romų ateičiai EXP – ROM“

Projekto atsiradimą motyvavo tai, jog bendruomenė dvigubai atstumia negalią turinčius romus. Projekto tikslas yra suteikti kuo daugiau žinių tiems, kurie dirba su protinę negalią turinčiais romais, padėti pačiai romų bendruomenei ir visuomenei apskritai neatstumti tų, kurie tokią negalią turi. Pagrindinis uždavinys – skatinti žmonių, turinčių protinę negalią, integracija į jų pačių – romų – bendruomenę ir visuomenę apskritai.

Projekto partneriai – Trebnje Švietimo ir kultūros centras ir Asociacija SOŽITJE iš Slovėnijos, Neįgaliųju asociacija ASEDDEEDIPE iš Graikijos, jaunimo organizacija AMBRITA iš Vengrijos ir Romų visuomenės centras atliko situacijos analizę, sukūrė pagrindą mokymo kurso turiniui.

Projekto metu buvo sukurtos šios mokomosios medžiagos:

EXP-ROM projekto pristatymo skrajutė

EXP ROM projekto mokymo planas

Plačiau

VISTA

„Video metodo naudojimas formuojant socialinius įgūdžius socialinę atskirti patiriančių suaugusiųjų mokymuose“ – tai Europos sajungos finansuojamas projektas. Šio metodo tikslas yra naudoti neformalias priemones ir įrankius tam, kad sukurti savarankiško mokymosi aplinką.

Šiam projektui į lietuvių kalbą buvo išversta VISTA mokomoji medžiaga.

Plačiau

Prosocialus elgesys integracijai ir multikultūralizmui

Tai Europos Sąjungos finansuojamas projektas, kurio pagrindinis tikslas grąžinti anksti iškritusius iš mokyklos  vaikus į švietimo sistemą.

Norint užtikrinti sklandu projekto vykdymą Lietovos romų bendruomeneje, buvo parengta „Prosocialus sporto klubas: didaktine programa„. Jos tikslas yra pristatyti ir supažindinti mokyklos bendruomenę (mokytojus, mokinius, administracijos darbuotojus ir kitus) su provisuomeniškumu.

Plačiau

„Ankstyvosios šiuolaikinės tapybos istorija“

Projektas „Ankstyvosios šiuolaikinės tapybos istorija“ – tai unikali galimybė senėjančios Europos gyventojams mokytis visą gyvenimą ir priimti švietimo iššūkius, padidinti patrauklumą ir įtaką suaugusiųjų švietimo veiklose.

Plačiau

Atsigręžk į romus

Projekto tikslas – sukurti romų įtraukimo į darbo rinką ir dalyvavimo visuomenėje priemonių kompleksą, kuris padėtų ne tik įsidarbinti bet ir išsilaikyti darbo vietoje.

Plačiau 

Kultūrinis paveldas ir mokymasis visą gyvenimą

Projektas numato motyvuoti žmones, kurie visai nesimoko arba labai retai dalyvauja formaliose švietimo programose, išbandyti neformaliojo mokymosi visą gyvenimą galimybes.

Plačiau

„Romų paruošimo darbo rinkai mechanizmo kūrimas“

Projekte didelis dėmesys buvo nukreiptas į veiklos rūšis, kurios vertinamos kaip romų integracijos į darbo rinką dalis. Šio projekto įgyvendinimas suteikė daliai romų bendruomenės narių praktiškai integruotis į darbo rinką, pasirengti legaliam darbui, įgyti lygias galimybes turėti profesiją, gauti darbines pajamas ir socialines garantijas.

Plačiau