Marijampolė

Gyventojų skaičius – 61 366

Iš jų romai – 86

Pagrindinės romų grupės: Lietuvos romai (litóvska romá)

Tikėjimas: katalikai

Kalba: romų, lietuvių, rusų


Projekto I etape romų tarpininke Marijampolės savivaldybėje buvo SANDRA VANSEVIČIŪTĖ, Viešosios įstaigos „Romų kelias“ pirmininkė, kuruoja romų bendruomenę Marijampolėje kultūros, vaikų švietimo, kitais socialiniais klausimais.

Problemos: žemas romų vaikų įsitraukimas į ankstyvąjį, ugdymą, neigiamos visuomenės nuostatos romų tautybės asmenų atžvilgiu.

Sprendimai: ugdymo įstaigų vadovams ir darbuotojams savo iniciatyva bendradarbiauti su romų tarpininkais, informuojant tėvus apie priešmokyklinio ugdymo tvarką, supažindinti su vaikų dienotvarke, pasirengimu ugdymui;

Rengti kultūrinius renginius, skirtus romų bendruomenės pažinimui (koncertai, romų kūrybinių darbų parodos, romų istorijos Lietuvoje pristatymas, straipsniai vietos žiniasklaidoje apie romų bendruomenę).

Teigiami aspektai: vertinant pagrindinius rodiklius (būsto, sveikatos, išsilavinimo, skurdo ir kt.), pastebima, kad romų bendruomenė Marijampolėje pasižymi santykinai geresne padėtimi nei kitose Lietuvos vietovėse gyvenantys romai. Dauguma romų tautybės asmenų gyvena būstuose, priklausančiuose namų ūkiams privačios nuosavybės teisėmis, nedidelė dalis būstų yra nuomojama rinkos sąlygomis, romų būsto situacija yra santykinai geresnė nei kituose Lietuvos miestuose. Turimi duomenys apie romų moksleivių dalyvavimą ugdyme rodo, kad nemaža dalis moksleivių mokosi ne tik pradinėse, bet ir vyresnėse klasėse (8–10 kl.)