Panevėžys

Gyventojų skaičius – 99 248

Iš jų romai – 96, Panevėžio rajono savivaldybėje – 40

Pagrindinės romų grupės: Lietuvos romai

Tikėjimas: katalikai, baptistai

Kalba: lietuvių, romų, rusų


Romų tarpininkė Panevėžio m. savivaldybėje – ELENA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, ilgametė Panevėžio vaikų dienos centro savanorė, Vatikano įgaliota spręsti romų sielovados klausimus.

Problemos: jaunuolių pasitraukimas iš švietimo sistemos, silpna romų integracija vietos lygiu.

Sprendimai: romų vaikų dalyvavimo bendrajame ugdyme stiprinimas, tarpininkų darbas su romų jaunuoliais skatinant mokyklos lankymą;

Renginių, skatinančių geresnį abipusį romų ir lietuvių kultūrų pažinimą organizavimas, meninės veiklos.

Teigiami aspektai: aktyvi nuo 2003 m. veikiančio Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro (vienos svarbiausių su romų tautybės asmenimis dirbančių institucijų) veikla, prisidedant prie romų integracijos stiprinimo ir informacijos apie romų kultūrą bei istoriją sklaidos. Panevėžio vaikų dienos užimtumo centre dirbama kartu su romų ir neromų tautybės vaikais. Šio centro darbuotojų ir ilgą laiką su romų bendruomene dirbančių Vidos Bernotienės ir s. Daivos Tumasonytės iniciatyva buvo įgyvendinta visa eilė projektų, skirtų romų integracijos stiprinimui Panevėžio mieste.

(Žr. Daugiau)