Vilnius

Gyventojų skaičius – 539 939

Iš jų romai – 619

Pagrindinės romų grupės – lietuvių-lenkų (litóvska romá, pólska romá) ir moldavų-rusų (kotliárai)

Tikėjimas – katalikai ir stačiatikiai

Kalba – romų, lietuvių, rusų


Projekto II etape romų tarpininko veiklą pradeda GOPALAS MICHAILOVSKIS.

Baritonas, magistro studentas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. (Žr. daugiau). Jis padės romams bendrauti su viešojo administravimo institucijų atstovais, teiks lydimąją pagalbą viešojo administravimo ir privačiose institucijose, vykdys švietimo ir prevencijos programas bei padės užtikrinti romų moksleivių lankomumą.

Projekto I etape romų tarpininku Vilniaus m. savivaldybėje buvo MYKOLAS RINKEVIČIUS, VŠĮ „Romų visuomenės centro“ darbuotojas, dirbantis su romų vaikais.

Geroji praktika: Vilniaus miesto savivaldybė vykdo Vilniaus (Kirtimų) romų taboro bendruo­menės integracijos į visuomenę 2016–2019 metų programą.

Problemos: žemas romų vaikų dalyvavimas švietimo sistemoje, su narkotinių medžiagų tiekimu ir vartojimu susijusios problemos, socialinė atskirtis.

Sprendimai: saugios kaimynystės kūrimas, sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas, gyvenimo sąlygų gerinimas, socialinės atskirties mažinimas per kultūrinius renginius, romų vaikų skatinimas įsitraukti į dienos centrų siūlomas veiklas.

Teigiami aspektai: romų vaikai Vilniuje lanko skirtingas mokyklas (Vilniaus Naujininkų vidurinė mokykla, Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras, Vilniaus Senamiesčio vidurinė mokykla). Vilniaus m. savivaldybė parengė ir patvirtino programą, skirtą Vilniaus (Kirtimų) taboro bendruomenės integracijai į visuomenę 2016-2019 m. Tautinių Mažumų Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kasmet finansuoja neformalaus švietimo užsiėmimus Romų visuomenės centre, tarpkultūrinių tarpininkų paslaugas, romų kultūros sklaidai skirtus renginius.